Písmo: normální / velké

Působnost Obecní policie

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Obecní policie Líbeznice působí od 25. 10. 1999. Stará se o dodržování pořádku a bezpečnosti v obci i o respektování dopravních předpisů.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní zejména tyto úkoly:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci  
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.