Písmo: normální / velké

Líbeznice bezpečné?!

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

O práci Obecní policie Líbeznice i o její spolupráci s policií státní vypovídají i statitické ukazetele. Účet za rok 2011 stojí za pozornost i za uznání.

Od června loňského roku působí v Líbeznicích obecní policie v rozšířené sestavě. Její velitel Rudolf Sedlák a další tři strážníci mají na starosti nejen samotné Líbeznice, ale také Bašť, Bořanovice a nově Předboj.

Příspěvky sousedních obcí a objem vybraných pokut zaručují, že se zvýšené náklady na činnost obecní policie nepromítají negativně do rozpočtu obce. „Větší obecní policie znamená samozřejmě více starostí a odpovědnosti. Už po osmi měsících fungování máme ale potvrzeno, že díky jejímu rozšíření jsme akceschopnější a jsme schopni pokrýt mnohem delší časové úseky, včetně příležitosných víkendových služeb,“ zdůrazňuje velitel strážníků Rudolf Sedlák.

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení

779

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

314

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

400

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

12

z toho přestupků proti majetku

1
z toho ostatních 52

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným orgánům

34

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

9

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

18

z toho přestupků proti občanskému soužití

2

z toho přestupků proti majetku

2
z toho ostatních 3
Další ukazatele  

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

5

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

8

Počet nalezených odcizených vozidel

9

Počet odchycených zvířat

54

Z pohledu celostátní policie

Velmi úzká je spolupráce líbeznické obecní policie s policií státní. Ze zprávy vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda Zdeňka Jansy citujeme:

Rozbor trestné činnosti 

rok 2010 rok 2011
spácháno celkem 54 62
objasněno přímo 12 15
objassněno dodatečně 18 15

V rámci území obce Líbeznice bylo v roce 2011 zaznamenáno nejvíce trestné činnosti týkající se motorových vozidel, kdy celkem v 13 případech došlo k vloupání do vozidel nebo odcizení vozidel a ve 4 případech k odcizení pohonných hmot. Dále bylo zaznamenáno 8 případů vloupání do objektů a  4 případy krádeží věcí z novostaveb. Zjištěny a objasněny byly  2 případy distribuce omamných a psychotropních látek (drog). Na úseku dopravy bylo zjištěno celkem 12 trestných činů, kdy v  6ti případech se jednalo o řízení vozidla po požití alkoholu s hladinou vyšší než 1 promile a v 6ti případech o řízení vozidlo v době uloženého zákazu činnosti.

V roce 2011 sice došlo k mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti na území obce, nicméně je stále patrný značný pokles oproti rokům předchozím. Pozitivní je fakt, že se dařilo objasňovat nejen trestnou činnost v dopravě (12 případů), ale i další trestnou činnost zejména pak majetkovou. Na uvedených výsledcích má velkou zásluhu spolupráce mezi OOP Odolena Voda a Obecní policií Líbeznice, která se značnou měrou podílí na objasňování trestné činnosti v obci a preventivní činnosti. Skladba trestné činnosti je v obci různorodá a žádná problematika výrazně nepřevyšuje nad ostatní.

V roce 2011 před navýšením početního stavu strážníků Obecní policie Líbeznice byly tvořeny společné hlídky dohlížející zejména na dodržování pravidel silničního provozu. Velmi dobrá spolupráce byla i v oblasti prevence prováděné v ZŠ Líbeznice.