Písmo: normální / velké

Odpady

Poplatek za odpad pro rok 2016

 

Do  kdy je třeba zaplatit poplatek za odvoz odpadu a jaká je jeho výše ?

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice č. 1/2012 je místní poplatek za odpad (přesněji za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) splatný nejpozději do 30. ledna každého kalendářního roku. Sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 500,-Kč.

Kdo poplatek platí?

a)  fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Společný zástupce, vlastník či správce domu je povinen obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Firmy a OSVČ  platí na základě Smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem, kterou mají možnost uzavřít s obcí Líbeznice. Cena za odvoz jedné nádoby (120 l nebo 110 l) je 2.500,- Kč za rok.

Existuje nějaká sleva?

Líbeznice zavedly už před lety slevu pro rodiny s více než dvěma dětmi. Má-li rodina děti tři, čtyři i více, platí jen za první dvě.

 

Jak je možné poplatek zaplatit?

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od  13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky zaslána poštou. Prosíme platby hradit až od 01.01.2016 .

 

Sběrný dvůr

areál ČOV, ul. Východní

Provozní doba (celoroční):

St 17.00 - 19.00

So  9.00 - 11.00

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu, bioodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Upozornění: Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Líbeznic. Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

Svoz bioodpadu

I v roce 2017 bude možné využít sezónního svozu bioodpadu. Loni jej využívalo více jak 160 domácností. Svážet se bude za stejnou cenu jako v loňském roce od března do listopadu. Stejně jako loni bude svoz zajišťovat společnost  IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s.  a bude probíhat každou sobotu v sudém týdnu. První svoz proběhne v sobotu 11. března a poslední 18. listopadu 2017. Svozy bioodpadu proběhnou v těchto dnech: 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5.,3.6., 17.6., 1.7.,15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od  13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky zaslána poštou.

                                                          

·         Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu)

·         Cena za poskytování služby činí 60 Kč měsíčně u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby - tj. 540,- Kč za sezónu u menší a 990,- Kč za sezónu u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH .

Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit nově, je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny v pondělí či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin) na obecním úřadě zaplatit příslušnou částku a rovnou si odtud odvézt speciální nádobu na bioodopad.

Co patří do nádoby na bioodpad:

posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

podestýlka od drobných domácích zvířat 
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti

 

Kam s tuky a oleji z kuchyně?

Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost EKO-PF. Stačí přinést oleje či tuky v pet-lahvi do Sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu. Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do WC, výlevky a či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných komplikací.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jinak. Můžete jej shromáždit d použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném dvoře do určených separačních nádob. Obec Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře bezplatně od ledna 2013.

Poplatek za psy a ubytování

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 (úplné znění na www.libeznice.cz ) je roční poplatek za prvního psa ve výši 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Slevu mají ti majitelé, kteří mají psa opatřeného čipem nebo tetováním. Ti potom platí poplatek za prvního psa 100,- Kč a za druhého a dalšího psa téhož majitele 250,- Kč. Poplatek je nutné uhradit do 15 února daného roku. Povinnost uhradit poplatek mají všichni majitelé psů s trvalým pobytem v obci, vyjma majitelů s průkazem ZTP a ZTPP.

O poplatku z ubytovací kapacity hovoří OZV č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11, kde je dána povinnost těm, kteří poskytují ubytování platit za jedno lůžko a den 5,- Kč. Tento poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí daného roku.