Písmo: normální / velké

Odpady

Poplatek za odpad pro rok 2015

 

Do  kdy je třeba zaplatit poplatek za odvoz odpadu a jaká je jeho výše ?

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice č. 1/2012 je místní poplatek za odpad (přesněji za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) splatný nejpozději do 30. ledna každého kalendářního roku. Sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 500,-Kč.

Kdo poplatek platí?

a)  fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Společný zástupce, vlastník či správce domu je povinen obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Firmy a OSVČ  platí na základě Smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem, kterou mají možnost uzavřít s obcí Líbeznice. Cena za odvoz jedné nádoby (120 l nebo 110 l) je 2.500,- Kč za rok.

Existuje nějaká sleva?

Líbeznice zavedly už před lety slevu pro rodiny s více než dvěma dětmi. Má-li rodina děti tři, čtyři i více, platí jen za první dvě.

 

Jak je možné poplatek zaplatit?

Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od  13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky zaslána poštou.

Sběrný dvůr

areál ČOV, ul. Východní

Provozní doba (celoroční):

St 17.00 - 19.00

So  9.00 - 11.00

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu, bioodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Upozornění: Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Líbeznic. Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

Svoz bioodpadu

Sezónní svoz bioodpadu se v Líbeznicích osvědčil. Využívá jej více než 140 domácností. Cena je 540,- Kč ročně za malou nádobu (60,- Kč měsíčně) a 990,- Kč ročně za velkou nádobu (110,- Kč měsíčně). Od dubna 2015 probíhá každou sudou sobotu v měsíci. Svozy pro rok 2015 probíhají dne 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8, 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.10. a 28.11.

Co patří do nádoby na bioodpad:

posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

podestýlka od drobných domácích zvířat 
pleny