Písmo: normální / velké

Program pro Líbeznice

Na ustavujícím jednání 15. listopadu 2010 přijalo zastupitelstvo obce program pro nadcházející volební období - Program pro Líbeznice 2010 až 2014.

Preambule

Nadcházející funkční období by mělo být pro další rozvoj Líbeznic přelomové. Dokončen musí být obchvat a také kanalizace ve zbývající části obce. Na tyto dva milníky soustředí hlavní pozornost nové zastupitelstvo od samotného začátku svého působení.

Dokončení obchvatu otevře konečně prostor pro rekonstrukci a rozšíření centra obce. To by se mělo stát přirozeným místem setkávání lidí a jedním z důležitých prvků pro pěstování důležitých sociálních vazeb a společenského života. Zvolené zastupitelstvo vytvoří pro výraznou proměnu středu obce nezbytné podmínky a do konce svého funkčního období dovede celý záměr nejen do fáze studie, ale i konkrétního architektonického projektu.

Vedle toho bude nové vedení obce usilovat o zkvalitnění služeb občanům a budování co nejotevřenějšího a nejmodernějšího úřadu, který bude fungovat efektivně a odstraňovat zbytečnou byrokratickou zátěž. Udržíme dobré hospodaření obce bez neúměrného zadlužení.

Nově zvolené zastupitelstvo bude v rámci svých zákonných možností důsledně chránit Líbeznice před problematickými developerskými projekty, a to i v bezprostředním sousedství obce. Postavíme se dalšímu rozšiřování satelitní výstavby na úkor zemědělské půdy. Nadále budeme razantně vystupovat proti rozšíření letového provozu na letišti Vodochody.

Kvalitu života v obci přímo ovlivňují všichni činorodí občané a aktivní spolky. Nové vedení obce si je vědomo, že právě iniciativa těchto lidí a nejrůznějších sdružení vytváří atmosféru místa a vytváří jeho důležité, byť nehmotné bohatství. Proto podpora těchto aktivit v oblasti kultury, sportu i dalších zájmových činností bude patřit rovněž mezi priority zastupitelstva. Podpory se i do budoucna budou těšit dobrovolní hasiči.

Společným cílem všech aktivit nově zvoleného zastupitelstva obce Líbeznice je, aby naše obec byla co nejlepším a nejvlídnějším domovem pro všechny své obyvatele.

Dořešení dlouhodobých problémů

V případě chybějící části kanalizace je možné počítat s podporou státu, a to již v nejbližších měsících. Stěžejním úkolem obce bude důsledně dovést celý projekt do konce, sledovat kvalitu stavebních prací a dohodnout s dodavatelem stavby co nejvýhodnější podmínky.

V případě obchvatu obce spočívá úkol nového vedení v co nejsilnějším tlaku na stát, aby už v roce 2011 zprovoznil budovaný obchvat obce. Zároveň se vedení obce bude snažit vyprovokovat přípravu a realizaci úprav dálniční křižovatky (na exitu 8 Zdiby), aby po dobudování obchvatu nepředstavovala úzké dopravní hrdlo a tím i značné omezení pro finální zklidnění dopravy v Líbeznicích.

Úspěšné čerpání dotací a promyšlený investiční plán

Při současném příjmu sdílených daní má každá obec velikosti Líbeznic značně omezené investiční možnosti. Naprostou většinu příjmů spolknou nezbytné provozní výdaje. Vedle úspor jsou to potom především dotace z nejrůznějších zdrojů, které umožňují podniknout konkrétní kroky pro zlepšení vzhledu obce a zkvalitnění jejího vybavení. Nové zastupitelstvo vidí jako jeden ze svých důležitých úkolů úspěšné čerpání dotací a také dlouhodobě dobře nastavený investiční program. Proto budeme v pravidelných ročních intervalech aktualizovat plán investic a doplňovat do zásobníku projektů další náměty s jasně vymezenou hierarchií důležitosti. Vedení obce bude aktivně vyhledávat grantové programy a jednat s příslušnými institucemi o podpoře.

Kvalitní správa obce a rozšiřování služeb

Zasadíme se, aby obec jako svébytné ústrojí fungovala co nejlépe. Samozřejmostí musí být otevřený, moderní a efektivní úřad. Technické služby rozšíří své aktivity i o placenou nabídku služeb pro občany.

Za důležitou považujeme efektivní komunikaci s veřejností. Rozšíříme a zkvalitníme informační kanály, kterými budou občané o dění v obci a klíčových rozhodnutích vedení obce informováni: novou podobu dostanou internetové stránky obce a nově bude obec rozesílat pravidelný e-bulletin.

Starat se budeme o co nejlepší podmínky v místní mateřské a základní škole. Jako úkol vedení obce vnímáme co nejlépe komunikovat s vedením škol a snahu o další zlepšování kvality vzdělávání. Máme zájem na tom, aby se aktivity všech spolků i činnost škol vzájemně dobře propojovaly a posilovaly.

Přispět chceme také k tomu, aby Líbeznice poskytovaly co nejdůstojnější podmínky pro život seniorů. Samozřejmostí musí zůstat dostupná ambulantní péče a lékárna. Při úpravě obecních budov, chodníků a komunikací zajistíme bezbariérový přístup.

Budeme nadále financovat obecní policii. Zavedeme moderní a finančně únosné monitorování vybraných veřejných prostranství a usilovat budeme o co nejlepší spolupráci se státní policií.

Zachováme přinejmenším na dosavadní úrovni podporu kulturní a sportovní činnosti v obci a dalších sdružení (hasiči, skauti, baráčníci, …). Chceme dále rozvíjet tradiční kulturní akce, zejména Líbeznické posvícení, a přicházet s dalšími novinkami v kulturním a společenském kalendáři obce.

Moudrý rozvoj obce

Nově zvolené zastupitelstvo vnímá jako důležitou hodnotu udržení přirozených a tradičních sociálních vazeb uvnitř obce. Aktivně bude přispívat k tomu, aby se v Líbeznicích dařilo harmonicky spojovat zájmy starousedlíků a lidí, kteří se do obce přistěhovali v posledních letech.

Společným zájmem všech občanů je rozumná ochrana území obce, které se nesmí stát součástí živelné suburbánní výstavby. Budeme ctít tradiční krajinný ráz a chránit rozvoj obce před krátkozrakými developerskými projekty a podnikatelskými aktivitami s negativním dopadem na životní prostředí. Pokusíme se pozitivně ovlivnit i širší územní vztahy s okolními obcemi. Bránit se budeme všem zásahům do dopravní infrastruktury (např. plánovanému obchvatu Březiněvsi), které by do budoucna Líbeznice znovu zatížily. Jedním z našich cílů je přesun veškeré tranzitní dopravy ze silnice II/243 na silnici I/9.

Ochranu zemědělského půdního fondu vnímáme jako stěžejní hodnotu při dalším plánování rozvoje obce.

Program pro Líbeznice v datech:

Do konce roku 2010

 • převzetí agendy úřadu a jednání se všemi zástupci organizací obce a klíčových partnerů (školská zařízení, ŘSD, developeři, živnostníci, …)
 • úspěšné uzavření jednání o dotaci na dostavbu kanalizace
 • úspěšné uzavření jednání o dotaci na zateplení budovy základní školy
 • dokončení a přijetí návrhu rozpočtu na rok 2011
 • rozšíření otevírací doby sběrného dvora i v dalším dnu v týdnu
 • nové kroky v oblasti komunikace s veřejností

Do konce roku 2011

 • urychlení stavby obchvatu, aby mohl být předán do provizorního užívání nejlépe do 1. 9. 2011
 • jednání o úpravě křížení D8 a I/9 a určení výhledu financování a realizace
 • dokončení kanalizace
 • zateplení budovy základní školy
 • informační kampaň za přihlášení nepřihlášených obyvatel k trvalému pobytu
 • příprava projektu nového dopravního řešení v centru obce ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje – jednání o zařazení do prioritních investičních akcí Středočeského kraje
 • viditelný posun v jednáních ohledně proměny současného areálu Sběrných surovin
 • instalování webových kamer do míst s největším rizikem „nekalého počínání“ a vandalismu
 • zahájení práce na návrhu zadání nového územního a regulačního plánu obce

Do konce roku 2012

 • práce na návrhu zadání nového územního a regulačního plánu obce
 • diskuse nad prvními návrhy urbanistického řešení proměny centra obce Líbeznice
 • zajištění finančních zdrojů pro rekonstrukci areálu zdraví a úpravy prostranství u fotbalového hřiště

Do konce funkčního období (podzim 2014)

 • zpevnění nejméně poloviny dosud nezpevněných obecních komunikací
 • bodový návrh dalšího rozvoje obce v období 2014–2018
 • do dalšího období předáme obec v dobré finanční kondici a bez neúměrné dluhové zátěže

V Líbeznicích 15. listopadu 2010

 

Soubory ke stažení