Písmo: normální / velké

Spolky a sdružení

Baráčníci

V 70. letech 19. století se v Kolíně sešla vlastenecky smýšlející společnost, jejíž členové se rozhodli navázat na tradice českého národa a dbát na čistotu českého jazyka. Tato stolní společnost řemeslníků a drobných zemědělců se scházela v hostinci „U Šlejtrů“. Kvůli malým rozměrům se mu říkalo Baráček. Odtud povstal název Baráčníci. První organizace v Čechách vznikla roku 1880. Myšlenka takového spolku zaujala řadu lidí, začaly vznikat další baráčnické organizace jak u nás, tak i v zámoří. Členové se oslovují jako „sousedé“ a „tetičky“. Líbezničtí baráčníci v roce 2004 oslavili 70. výročí svého založení. Kontakt: Věra Vörösova, tel.: 602 848 921, e-mail: vorosova@libeznice.cz

Skauti

Skautský oddíl se ustavil na jaře roku 1923. Vůdcem oddílu se stal Vilém Fromm. Mezi první členy patřili F. J. Frommovi, F. Jiskra, R. Štemprok, J. Zika a další. Činnost oddílu byla zakázána v době nacistické okupace. Rok 1945 znamenal nejenom obnovení, ale konal se i l. poválečný skautský třítýdenní tábor v podkrkonošském Jesenném pod vedením bratra Kopičky. Činnost organizace byla znovu zakázána v roce 1949, tentokrát komunisty. Zákaz trval až do roku 1968, ale v roce 1970 byla činnost Junáka zakázána znovu. V roce 1990 byla činnost obnovena J. Dobiášem, M. Jelínkem, V. Mikolášem a E. Červenkovou. V současné době má středisko 88 členů (dětí a dospělých) a skládá se z těchto pěti oddílů: dívčí oddíl, chlapecký oddíl, oddíl rodinného skautingu, roverský kmen a kmen dospělých. Vedoucí střediska je od roku 2006 Ing. Ivana Krausová. Od září letošního roku přijímáme nové děti ve věku od 1. - 6. třídy. Kontakt: Ing. Ivana Krausová, tel.: 604257978, e-mail: skaut.libeznice@volny.cz

Sirius Třebíč

Občanské sdružení Sirius Třebíč je neziskovou organizací , která se věnuje canisterapii a práci s dětmi a mládeží. S našimi psy navštěvujeme klienty v ústavech, stacionářích, domovech pro seniory a dalších zařízeních.

V rámci EVVO nabízíme besedy pro MŠ a ZŠ na téma: „Psí dobrodružství“a „Pojďte s námi za zvířátky“. Každoročně pořádáme letní canisterapeutický tábor na Vysočině pro děti od 5 do 12 let. Zúčastňujeme se také jednorázových akcí, dětských dnů či besed.

Podrobné informace a nabídku našich služeb najdete na www.siriustrebic.cz. Kontakt: Iva Sieberová, tel. 608847675, e-mail: siriustrebic@volny.cz.

Stonožka

Stonožka Líbeznice, o. s. je nezisková organizace, která nabízí dětem (a do budoucna chce nabízet i dospělým a seniorům) více možností, jak zajímavě a smysluplně využít volný čas. V součanosti organizuje pro líbeznické děti kroužky: modelářský, keramický, tvůrčí dílny a moderní výuku angličtiny. Pořádá Večery pro maminky a Tatínkovské soboty. Podobné informace a úplnou nabídku aktivit Stonožky najdete na www.stonozka.net. Kontakt: Ing. Miriam Kupková, tel.: 604251990, e-mail: mmkupka@seznam.cz.

Zahrádkáři

Základem se stal Okrašlovací spolek, založený koncem 19. století. Měl na starost i obsluhu veřejného osvětlení. Zanikl v polovině 20. století, jeho následovníkem se stala ZO ČZS Líbeznice. V současnosti zahrádkáři pořádají po své členy, ale i pro nečleny odborné přednášky, výlety, výstavy a podílejí se na různých akcích, pořádaných obcí. Kontakt: A Krbcová -723 930 301, L.Horáčková- 723 918 064: alena.krb@seznam.cz