Písmo: normální / velké

Často kladené otázky

Obec

Je starosta vrcholným představitelem obce s nejvyšší rozhodovací pravomocí?

Není. Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce, tedy patnáctičlenný tým lidí, který má každý jiný názor,  jiný pohled i jiné priority. Rozhodnutí zastupitelstva jsou vždy kompromisem těchto různých názorů. O stupeň níže je rada obce, která rozhoduje v zákonem stanovených případech, tedy už nikoliv o všem. Starosta obce zastupuje obec navenek a je oprávněn podepisovat to, k čemu ho zastupitelstvo nebo rada pověří. Podepíše-li smlouvu, aniž by ho některý orgán obce k tomu pověřil, je tato od samého počátku neplatná. Podle stávající legislativy občané nevolí starostu, ale zastupitelstvo, které pak volí starostu a má i právo starostu odvolávat. Rozpočet schvaluje rovněž zastupitelstvo a tento akt musí předcházet zveřejnění návrhu rozpočtu. Obyvatelé se mohou k návrhu rozpočtu vyjadřovat.


Jak máme postupovat, když neslyšíme hlášení místního rozhlasu?

Obec má zajištěnou pravidelnou údržbu odbornou firmou, která se provádí dvakrát ročně, na jaře a na podzim, pokud někdo nenahlásí závadu mimo tyto termíny. Kromě toho mají občané, kteří mají připojení k internetu, možnost objednat si na adrese obec@libeznice.cz zasílání všech zpráv místního rozhlasu elektronickou poštou. Tato možnost byla zveřejněna i v Líbeznickém zpravodaji.  Před nedávnem byl zaveden bezdrátový místní rozhlas i do částí obce, kde dosud nebyl slyšet. Prosíme vás o vaše připomínky k hlasitosti či srozumitelnosti rozhlasových relací  na e-mail obce: obec@libeznice.cz  nebo tel.: 283 981 058, podle nichž bude firmou upravena hlasitost nebo natočeny reproduktory tak, abyste byli  spokojeni. Siréna na budově č.p. 142 je ve vlastnictví Integrovaného záchranného systému, který ji také spouští, provádí její pravidelné zkoušky vždy v poledne 1. středu v měsíci, vyhlašuje s její pomocí požární poplachy td. Obec do tohoto nezasahuje.


Je možné zvýhodnit nějak trvale bydlící proti trvale nebydlícím (nevím co vše obec může). Přijde mi nefér, když trvale nebydlící využívají služby obce stejným způsobem jako trvale bydlící?

Tento problém nás trápí asi ze všeho nejvíce, ale bohužel to nelze. Jediným způsobem je nastavit kritérium přijetí dítěte do školky na přihlášení celé rodiny do obce. Ostatní věci - svícení v noci, údržba komunikací apod. musí obec zajišťovat ze zákona bez ohledu na přihlášené nebo nikoliv.


Obecní úřad

Jaké služby občanům poskytuje Obecní úřad Líbeznice a co si zde můžete vyřídit?
 • poskytování služby Czech Point (více informací naleznete zde)
 • provádí legalizaci a vidimaci (ověřování podpisů a listin)
 • změna jména a příjmení
 • vydávání druhopisů matričních dokladů (pouze u matričních událostí, které se staly v matričním obvodu Líbeznice)
 • přijímání žádostí o vydání Osvědčení o státním občanství České republiky
 • uzavírání sňatků
 • zvláštní matrika
 • správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu o trvalém pobytu
 • přihlášení k trvalému pobytu
 • správní řízení na úseku ochrany přírody a krajiny (kácení dřevin a porostů)
 • vybírání správních a místních poplatků
 • povolování výherních hracích přístrojů
 • určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 

Kde a jak je možné požádat o nový občanský průkaz?
 • vše vyřizuje Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - pracoviště ve Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28 a v Praze 1, Biskupská 7. 
 • podrobné informace, co je k tomu třeba, najdete na www.brandysko.cz

Co mám dělat, když jsem ztratil občanský průkaz?

Ztrátu občanského průkazu lze  nahlásit na kterémkoliv matričním úřadu.

K vydání nového OP za ztracený budete potřebovat:

 • rodný list 
 • 1 x fotografii 
 • správní poplatek ve výši 100,-Kč 
 • protokol Policie ČR, pokud jste zde ztrátu hlásili

Do kdy musím zaplatit poplatek za odvoz odpadu a jaká je jeho výše?

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice č. 1/2003 je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů splatný nejpozději do 30.1. každého kalendářního roku.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 této vyhlášky činí 500,-Kč.

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.