církevní sňatek

 

Vydání "Osvědčení k církevnímu sňatku"

Základní informace
Uzavření manželství formou církevního sňatku před příslušným orgánem církve.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Snoubenci případně zmocněnec těchto osob, na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy obou snoubenců.

Jaké jsou podmínky a postup

Snoubenci předloží při osobní návštěvě na matrice Líbeznice v úředních hodinách vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvednou „Osvědčení“.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Spolu s vyplněnou a oběma snoubenci podepsanou žádostí o vydání osvědčení snoubenci předloží:

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Dotazník k uzavření manželství“ a  „Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku“  získáte na matrice Líbeznice nebo je ke stažení na webových stránkách obce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

„Osvědčení k církevnímu sňatku“ má platnost 6 měsíců od data vydání a je podmínkou uzavření církevního manželství.

Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na matrice Líbeznice.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

Soubory ke stažení