příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

Základní informace k životní situaci

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, to platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení užívat jen své dřívější příjmení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten z rozvedených manželů, který při uzavření manželství přijal příjmení manžela, nebo který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení užívat jen své dřívější příjmení.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Rozvedený manžel učiní oznámení na matričním úřadu a předloží zákonem stanovené doklady. Matriční úřad, který oznámení o přijetí dřívějšího příjmení přijal, vydá oznamovateli potvrzení o oznámení. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u kterého není manželství zapsáno, je toto písemné oznámení postoupeno matričnímu úřadu podle místa uzavření manželství k zápisu do příslušné matriční knihy. Matriční úřad, který vede příslušnou knihu manželství, vydá po zápisu oznámení nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství a o oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou u kteréhokoli matričního úřadu. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze oznámení učinit též u zastupitelského úřadu České republiky nebo přímo u zvláštní matriky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
K vyplněnému oznámení rozvedený manžel předloží:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
  • oddací list
  • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným údajem o nabytí právní moci

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství získáte na matrice Líbeznice nebo na webových stránkách obce

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Oznámení o přijetí předchozího příjmení lze učinit bezodkladně.
Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace
Pokud rozvedený manžel promešká lhůtu šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, může požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého bydliště o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

Soubory ke stažení