změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Základní informace k životní situaci
Jméno, případně jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady. Pokud příslušný matriční úřad žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o povolení změny jména/příjmení. Po nabytí právní moci rozhodnutí, je toto předáno k zápisu matričnímu úřadu, který vede příslušnou matriční knihu. Ten na základě pravomocného rozhodnutí provede zápis do matriční knihy a vystaví nový matriční doklad (rodný, případně oddací list).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na Matrice Líbeznice, případně zasláním písemné žádosti o povolení změny jména/př
íjmení s úředně ověřeným podpisem

Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o povolení změny jména/příjmení podá žadatel písemně na příslušném matričním úřadu podle místa svého trvalého pobytu, u nezletilých dětí podle místa trvalého pobytu dítěte. Matriční úřad Líbeznice je matričním obvodem pro území obcí Bašť, Bořanovice, Hovorčovice, Líbeznice, Předboj, Sedlec a Zlonín.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na Odboru matrika Líbeznice, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel k písemné, odůvodněné žádosti předloží:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
 • rodný, popřípadě oddací list žadatdele, popřípadě doklad o uzavření partnerství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (rozvedený žadatel)
 • úmrtní list (ovdovělý žadatel)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list partnera (žadatel jehož partnerství zaniklo)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze nahradit občanským průkazem, případně průkazem o povolením k pobytu)
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, listina o udělení nebo nabytí státního občanství ČR)
 • písemný souhlas druhého manžela se změnou příjmení (pokud manželství trvá)

K žádosti o změnu jména/příjmení nezletilého dítěte žadatel k písemné odůvodněné žádosti předloží:

 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
 • rodný list dítěte
 • doklad o stáním občanství dítěte (platný cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, občanský průkaz)
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území ČR (lze nahradit občanským průkazem dítěte)
 • písemný souhlas druhého rodiče se změnou jména/příjmení s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • písemný souhlas dítěte staršího 15 let se změnou jména/příjmení
 • další doklady dle individualit žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici - formuláře žádostí o povolení změny jména/příjmení získáte na Odboru matrika Líbeznice nebo na internetových stránkách obce Líbeznice.

 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vydání povolení změny jména nebo příjmení činí 1.000 Kč
Správní poplatek za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější činí 100 Kč.
Výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně OÚ Líbeznice nebo převodem  na účet obce.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Obecního úřadu Líbeznice.

Další informace
Změnu příjmení lze povolit tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to závažný důvod.
Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:

 • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
 • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
 • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
 • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad osvědčující správnost pravopisné podoby vydaný znalcem.
U nezletilých dětí se změna jména/příjmení nepovolí, jestliže by tato změna byla v rozporu se zájmy a potřebami nezletilého.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

Soubory ke stažení