Spolky a sdružení

Baráčníci

V 70. letech 19. století se v Kolíně sešla vlastenecky smýšlející společnost, jejíž členové se rozhodli navázat na tradice českého národa a dbát na čistotu českého jazyka. Tato stolní společnost řemeslníků a drobných zemědělců se scházela v hostinci „U Šlejtrů“. Kvůli malým rozměrům se mu říkalo Baráček. Odtud povstal název Baráčníci. První organizace v Čechách vznikla roku 1880. Myšlenka takového spolku zaujala řadu lidí, začaly vznikat další baráčnické organizace jak u nás, tak i v zámoří. Členové se oslovují jako „sousedé“ a „tetičky“. Líbezničtí baráčníci v roce 2004 oslavili 70. výročí svého založení. Kontakt: Věra Vörösova, tel.: 602 848 921, e-mail: vorosova@libeznice.cz

Skauti

Skautská historie se v Líbeznicích píše od jara 1923, kdy zde první oddíl zakládá Vilém Fromm. 20. století bylo pro skauty velmi bouřlivé, jejich ideály a smysl pro spravedlnost se neslučovaly s režimy, které potlačují lidská práva a svobodu, a tak byla činnost skautů zakázána nejprve nacisty a po krátkém nadechnutí opakovaně komunisty. V roce 1990 byla činnost obnovena J. Dobiášem, M. Jelínkem, V. Mikolášem a E. Červenkovou.

Skautské středisko se brzy stalo nedílnou součástí života obce. Sdružuje přes 100 členů z Líbeznic a okolních vesnic, od nejmenších dětí až po oldskauty. Jednotlivé oddíly vyvíjejí pravidelnou celoroční činnost (schůzky, výpravy), která je završená letními tábory.

Skautská činnost je velmi pestrá, jejím cílem je ale především komplexní rozvoj všech členů, tak aby z našeho střediska odcházeli lidé dobře připravení na život.

Kontakt: http://skautlibeznice.cz/kontakty/Jiří Mikysek - Fred, vedoucí střediska, tel: 608 240 808, fred@email.cz


Sirius Třebíč

Občanské sdružení Sirius Třebíč je neziskovou organizací , která se věnuje canisterapii a práci s dětmi a mládeží. S našimi psy navštěvujeme klienty v ústavech, stacionářích, domovech pro seniory a dalších zařízeních.

V rámci EVVO nabízíme besedy pro MŠ a ZŠ na téma: „Psí dobrodružství“a „Pojďte s námi za zvířátky“. Každoročně pořádáme letní canisterapeutický tábor na Vysočině pro děti od 5 do 12 let. Zúčastňujeme se také jednorázových akcí, dětských dnů či besed.

Podrobné informace a nabídku našich služeb najdete na www.siriustrebic.cz. Kontakt: Iva Sieberová, tel. 608847675, e-mail: siriustrebic@volny.cz.

Stonožka

Stonožka Líbeznice, o. s. je nezisková organizace, která nabízí dětem (a do budoucna chce nabízet i dospělým a seniorům) více možností, jak zajímavě a smysluplně využít volný čas. V součanosti organizuje pro líbeznické děti kroužky: modelářský, keramický, tvůrčí dílny a moderní výuku angličtiny. Pořádá Večery pro maminky a Tatínkovské soboty. Podobné informace a úplnou nabídku aktivit Stonožky najdete na www.stonozka.net. Kontakt: Ing. Miriam Kupková, tel.: 604251990, e-mail: mmkupka@seznam.cz.

Zahrádkáři

Základem se stal Okrašlovací spolek, založený koncem 19. století. Měl na starost i obsluhu veřejného osvětlení. Zanikl v polovině 20. století, jeho následovníkem se stala ZO ČZS Líbeznice. V současnosti zahrádkáři pořádají po své členy, ale i pro nečleny odborné přednášky, výlety, výstavy a podílejí se na různých akcích, pořádaných obcí. Kontakt: Anna Hlávková - 607 837 778, e-mail:  hlavkovaanna@email.cz, Ludmila Horáčková - 723 918 064