Legalizace a vidimace

Vidimace a legalizace

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
  Vidimace – kdokoli.
 2. Jaké jsou podmínky a postup
  Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.). Legalizace se neprovede:
  • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo

o     jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny. Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.)
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
 • je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvlášt. práv. předpisu.

3.      Vidimaci a legalizaci

provádí oddělení matrika OÚ Líbeznice, Mělnická 43

úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod.

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo kartou.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 2. Jaké jsou související předpisy
 3. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 4. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 5. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor matrika OÚ Líbeznice

 1. Kontaktní osoby

Mgr. Lucie Vörösová

Jana Idjerová

Tel: 283 98 1058