Pro rychlý internet

Memorandum
pro rychlý internet Nad Prahou 

Preambule:

Obce a města MAS Nad Prahou se dohodly na společných podmínkách pro rozvoj sítí nové generace, které jsou platné pro všechny investory, správce a poskytovatele (dále jen „osoba zajišťující veřejnou komunikační síť“) rychlého připojení na bázi optických vláken. Podmínky jsou nediskriminační a jejich smyslem je jediné – zajistit v co nejkratším čase možnost moderního připojení k internetu všech občanů, domácností a firem tak, aby neutrpěl majetek měst a obcí MAS Nad Prahou zejména zpevněné komunikace a zároveň nebyla nijak omezena možnost konkurenčních nabídek připojení. 

Desatero základních pravidel:

  1. Obce a města MAS Nad Prahou, která se připojují k tomuto memorandu, poskytnou možnost uzavřít bezplatně smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s osobou zajišťující veřejnou komunikační síť pro vedení sítí nové generace v obecních či městských pozemcích.
  2. Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť zajistí možnost připojení všech občanů, domácností a firem v přímém sousedství pozemků, v němž bude síť uložena.
  3. Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť je povinna nabídnout zhotovení přípojky pro jednotlivé domácnosti a firmy výhradně v ceně obvyklé. Účtovaná částka nesmí přesáhnout 1,15 násobek průměrné ceny za takové práce v daném místě.
  4. Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť na své náklady provede kompletní vybudování optických sítí na pozemcích ve vlastnictví obcí a měst MAS Nad Prahou (včetně nákladů na projekční přípravu, projednávání i samotnou realizaci). Stavbu sítě podmiňuje předchozí souhlas obce, města MAS Nad Prahou s trasováním a projektovou dokumentací.
  5. Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť je povinna práce na položení sítí přesně koordinovat s obcí či městem MAS Nad Prahou ve fázi projektování, ve fázi projednávání a povolování i ve fázi samotné realizace. 
  6. Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť poskytne bezplatně záruku v délce trvání 60 měsíců na všechny práce představující zásah do komunikací či jiných pozemků ve vlastnictví obcí a měst MAS Nad Prahou a jejich navrácení do původního stavu. Záruka se bude vztahovat zejména na poškození zpevněných povrchů, jejich propad či nekvalitně provedenou spáru (netěsnost a nerovnost). V případě vady vyvolané neodborným zásahem či nedostatečným hutněním je osoba zajišťující veřejnou komunikační síť povinna zajistit bezplatně odstranění vady do 15 pracovních dnů.
  7. Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť zajistí velkoobchodní přístup k vybudované infrastruktuře (síti) tak, aby připojeným občanům, domácnostem a firmám byl umožněn svobodný výběr koncového poskytovatele internetového připojení z konkurenční nabídky.
  8. Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť je povinna při vymezování trasování sítě v co největší míře využít pozemky mimo zpevněnou komunikaci.
  9. Obce a města MAS Nad Prahou jsou srozuměny s právy a povinnostmi pro ně vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zejména s ustanovením § 104 uvedeného zákona. 
  10. Obce a města MAS Nad Prahou deklarují, že v případě plánovaných oprav či výstavby nových komunikací vždy v předstihu zveřejní na svých webech a úředních deskách explicitní výzvu osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť, aby se k záměrům připojili s výstavbou svých sítí. 

Technická specifikace sítě:

Síť nové generace bude tvořit podzemní kabelové vedení optického kabelu, kabely, mikrotrubičky i jejich svazky budou vždy v chráničkách většího průměru, hladkých HDPE trubkách s minimálním průřezem 32mm nebo vrapovaných trubkách s minimálním průřezem 40mm.

Kabelové vedení bude uloženo tak, aby minimální krytí odpovídalo normě ČSN 73 6005.

Pro kabelové trasy je stanoveno ochranné pásmo 0,25 m na každou stranu od osy kabelu, celková šíře ochranného pásma je tedy 0,5 m.
 

Soubory ke stažení

Připravované projekty obce – příležitost k přiložení sítí nové generace

4.7.2018

Investiční záměr představuje vybudování přechodu prochodce u křižovatky ulic Hovorčovická, Plukovníka Nováka a Nedvědova. Součástí stavby bude také veřejné osvětlení.

Předpoklad realizace: 9/2018 - 12/2018

Investor: Obec Líbeznice

4.7.2018

Stavba nové hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb je spojena s rozsáhnlou úpravou celého okolí Domu služeb. V lokalitě vzniknou nová parkovací stání a zpevní se také komunikace.

Předpoklad realizace: 2019 - 2020

Investor: obec Líbeznice a MV ČR

4.7.2018

Kompletní rekonstrukce chodníků a výstavba cyklostezky od křižovatky Mělnické ulice s ulicí Družstevní po autobusovou zastávku Líbeznice II.

Předpoklad realizace: 2020 - 2024

4.7.2018

Přeložka komunikačního vedení CETIN podél Hovorčovické ulice v úseku mezi Pražskou a Lánskou.

Předpoklad realizace: 7/2018 - 12/2018

Investor: Obec Líbeznice

4.7.2018

Kompletní rekonstrukce komunikací v nejstarší části obce - v lokalitě  Na Hůrce, Sklenářská, U Kola a Na Skalce.

Předpoklad realizace: 2020 - 2024

Investor: Obec Líbeznice

Stránky