Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat těmito způsoby:

  • ústně (takto podané žádosti se neevidují, lze odpovědět přímo)
  • písemně na adresu Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
  • elektronicky prostřednictvím obec@libeznice.cz nebo prostřednictvím DS ht6bc59
  • osobně přes podatelnu OÚ Líbeznice v úředních hodinách

 Informace poskytuje:

  • Obecní úřad Líbeznice a Stavební úřad Líbeznice

Lhůty pro poskytnutí informace:

  • písemná žádost o informaci se vyřizuje do 15 dnů ode dne, kdy byla doručena
  • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací nebo v případě vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, či v případě nutnosti konzultace s jiným povinným subjektem, může být termín pro vyřízení žádosti prodloužen o 10 dní (žadatel musí být o prodloužení lhůty vždy prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace)

 Odvolání:

  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, tj. Krajský úřad Středočeského kraje
  • proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, tj. Krajský úřad Středočeského kraje.