vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, případně ke vstupu do registrovaného partnerství, je dokladem o způsobilosti uzavření manželství nebo vzniku partnerství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, případně zmocněnec těchto osob, na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Snoubenec-žadatel předloží při osobní návštěvě na odboru matrika vyplněnou žádost a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvedne „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“.

Žadatel žádá na příslušném matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území České republiky.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství i Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou
K vyplněné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předloží:

 •  
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalém pobytu (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
 • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního dokladu

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ získáte na matrice Líbeznice nebo na webových stránkách obce.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině činí 500 Kč v hotovosti nebo kartou na OÚ Líbeznice, který je splatný před vydáním dokladu.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 •  
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Soubory ke stažení