Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Obec Líbeznice
 2. Důvod a způsob založení:

  Obec Líbeznice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ke dni 23.11.1990 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území a výkon přenesené působnosti státní správy v územním obvodu na úseku stavebním a matričním pro obce:

  Matrika:
  Bašť, Bořanovice, Hovorčovice,  Líbeznice, Předboj, Sedlec, Zlonín

  Stavební úřad:
  Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, Kojetice, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová Ves, Předboj, Sedlec, Zlonín

  za podmínek stanovených zákony či dalšími obecně závaznými předpisy (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a §21 zákona o obcích, Organizačního řádu OÚ)
   
 3. Organizační struktura: neuvedeno
 4. Kontaktní spojení: viz kontakty
 5. Případné platby můžete poukázat (bankovní spojení): KB 3220201/0100
 6. ID datové schránky: ht6bc59
 7. IČ obce: 00240427
 8. DIČ: CZ00240427
 9. Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz oddělení Rozpočty obce
 10. Žádosti o informace: Ústním nebo písemným dotazem, nebo na adrese obec@libeznice.cz
 11. Příjem žádostí a dalších podání: viz. bod 10
 12. Opravné prostředky: Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným OÚ Líbeznice se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy.Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: S žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat přímo OÚ Líbeznice, MěÚ Odolena Voda nebo pověřený úřad MěÚ v Brandýse nad Labem.
 14. Nejdůležitější předpisy: viz v oddělení Právní předpisy obce
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: zde (viz příloha)
 16. Informace o zpracování osobních údajů: zde (viz příloha)
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: viz oddělení výroční zprávy
 18. Seznam organizací:

  Mateřská škola Líbeznice, Líbeznice Měšická 318, IČ: 75030438,   proklik na stránky: www.mslibeznice.cz

  Základní škola Líbeznice, Líbeznice, Měšická 322, IČ: 00875911, proklik na stránky: www.zslibeznice.cz
   
 19. Úřední hodiny: viz úřední hodiny

Soubory ke stažení