Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Základní informace

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte

Jaké jsou podmínky a postup

Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně u kteréhokoliv matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
K žádosti rodiče předloží tyto doklady:
určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka. To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. "APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.
Je nezbytné, aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o určení otcovství získáte na odboru matrika Líbeznice.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud se rodiče dostaví současně a předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.