Evidence obyvatel

Jak postupovat při přihlášení trvalého pobytu?

 Stručně výpis ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan osobně na ohlašovně obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Tuto změnu může také ohlásit jeho podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Ohlašovna při hlášení změny místa trvalého pobytu oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Za občana mladšího 15 let hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k ohlášení změny svého trvalého pobytu, nahlásí změnu jeho zákonný zástupce.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

a)  vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o

  1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
  2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b)  předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství

 

c)  předložit doklad o vlastnictví bytu nebo domu( lze pořídit na zdejší ohlašovně za správní poplatek na Czech Pointu), nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu, popř. úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu (zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění). Občanské průkazy vydává Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Mariánské nám. 28, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebo detašované pracoviště na Praze 1, Biskupská 7.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu platí občan starší 15 let správní poplatek ve výši 50,- Kč. Předpis správního poplatku vydává občanovi pracovnice ohlašovny, platí se v pokladně OÚ Líbeznice. 

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které  zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.

Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele), a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána a doručena na Obecní úřad Líbeznice, evidence obyvatel, Mělnická 43, 25065 Líbeznice.

Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď majitel nebo uživatel objektu. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo platnou nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti.

Doručením žádosti ohlašovně trvalého pobytu je zahájeno správní řízení. K ústnímu jednání je následně předvolán žadatel, svědkové navržení žadatelem a občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst.1 písm.c)  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa Líbeznice, Mělnická 43.

Upozornění: občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie.

 

Soubory ke stažení