Písmo: normální / velké

Informace stavebního úřadu

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

8. 4. 2011

Dokončili jste stavbu, která byla povolena před 01/2007? Potřebujete kolaudační rozhodnutí!

Ohlášení

16. 4. 2013

Oznámení o užívání stavby

8. 4. 2011

Oznámení o užívání stavby (laicky "kolaudace")

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Jedná se o proces obdobný kolaudaci podle dřívější úpravy stavebního zákona.