duplikáty matričních dokladů

Duplikáty matričních dokladů

Základní informace

Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Duplikát dokladu o partnerství vydá registrující matriční úřad, v jehož správním obvodu registrované partnerství vzniklo. Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství, nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání duplikátu matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu mohou požádat:

 • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zmocněnci
 • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949

O vydání úmrtního listu může dále požádat i:

 • fyzická osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem
 • fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
 • fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu

Jaké jsou podmínky a postup

Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.

Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise (viz příloha), nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

Jakým způsobem zahájit řešení situace

Osobní návštěvou na matrice Líbeznice v úředních hodinách, případně zasláním písemné žádosti o duplikát matričního dokladu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel předloží:

 • doklad totožnosti
 • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejnou listinu, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, a nebo v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listinu, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec s úředně ověřeným podpisem žadatele

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu činí 100,- Kč a je splatný před vydáním matričního dokladu. Při osobním podání žádosti lze správní poplatek uhradit v hotovosti, případně na pokladně úřadu platební kartou. Při písemném podání žádosti lze správní poplatek uhradit i převodem na účet úřadu, údaje pro platu budou sděleny po obdržení žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012

Soubory ke stažení