duplikáty matričních dokladů

Duplikáty matričních dokladů

Základní informace

Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství či partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství, nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání duplikátu matričního dokladu - oddacího listu mohou požádat:

 • jste zapsáni v oddacím listu jako jeden ze snoubenců,
 • jste sourozenec jednoho ze snoubenců,
 • jste člen rodiny (manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 • prokážete právní zájem na získání oddacího listu,
 • jste zmocněnec těchto osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

O vydání duplikátu matričního dokladu - úmrtního listu mohou požádat:

 • jste členem rodiny (sourozenec, manžel/ka, registrovaný partner/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 • prokážete právní zájem na získání úmrtního listu (např. zaměstnavatel pro účely skončení pracovního poměru),
 • jste osoba, která se zemřelým žila v době jeho smrti ve společné domácnosti,
 • jste vypravitelem pohřbu,
 • jste zmocněncem výše uvedených osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

O vydání duplikátu matričního dokladu - rodného listu mohou požádat:

 • se jedná o váš vlastní rodný list,
 • jste sourozenec,
 • jste člen rodiny (manžel/ka, registrovaný partner/ka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 • prokážete právní zájem na získání rodného listu,
 • jste zmocněncem výše uvedených osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
 • jste zástupce školského zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí umístěných v těchto zařízeních.

O vydání duplikátu matričního dokladu - doklad o registrovaném partnerství mohou požádat:

 • jste fyzická osoba, které se zápis registrovaného partnerství týká,
 • prokážete právní zájem na získání dokladu o registrovaném partnerství,
 • jste zmocněnec těchto osob na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Jaké jsou podmínky a postup

Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na doručenku do vlastních rukou žadatele nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.

Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise (viz příloha), nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

Jakým způsobem zahájit řešení situace

Osobní návštěvou na matrice OÚ Líbeznice v úředních hodinách, případně zasláním písemné žádosti o duplikát matričního dokladu s úředně ověřeným podpisem. Žádost o duplikát matričního dokladu lze podat i prostřednictvím datové schránky. 

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel předloží:

 • doklad totožnosti
 • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejnou listinu, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, a nebo v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listinu, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec s úředně ověřeným podpisem žadatele

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu činí 300,- Kč a je splatný před vydáním matričního dokladu. Při osobním podání žádosti lze správní poplatek uhradit v hotovosti, případně na pokladně úřadu platební kartou. Při písemném podání žádosti lze správní poplatek uhradit i převodem na účet úřadu, údaje pro platu budou sděleny po obdržení žádosti.

Vícejazyčný formulář

Pokud potřebujete matriční doklad použít v některém ze států Evropské unie, můžete matriční úřad při jeho vydání požádat o vystavení vícejazyčného standardního formuláře. Matričnímu úřadu musíte sdělit, ve které zemi matriční doklad hodláte použít. Tento formulář slouží jako úřední překlad do úředního jazyka státu, kde bude matriční doklad použit. Za jeho vydání nic neplatíte.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012

Soubory ke stažení