Jak dál s dopravou v Líbeznicích?

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Omezení tranzitní dopravy v Líbeznicích je stále jedním z hlavních témat, kterým se obec věnuje. Na programu jednání zastupitelů 13. května bylo představení podrobné simulace dopravních toků společnosti AF CityPlan. Aby se s prezentací mohlo seznámit co nejvíce lidí, probíhalo jednání v Divadle kouzel. Vedle patnácti obecních zastupitelů se v hledišti objevily tři desítky místních obyvatel, kterým doprava leží na srdci.

Smyslem celé simulace dopravních toků bylo prověřit, jak dopravu v obci ovlivní další připravovaná dopravní opatření. Společnost AF CityPlan měla od obce za úkol doplnit loňský průzkum dopravní zátěže o doporučení, co by bylo nejvhodnější udělat – jaká dopravní opatření realizovat.

„Dlouhodobou prioritou obce je přimět stát ke kompletní přestavbě dálniční křižovatky ve Zdibech. Je dobrá zpráva, že se ještě letos v létě podaří zrealizovat alespoň bypass kruhové křižovatky pro rychlejší napojení na dálnici ve směru na Prahu,“ říká starosta obce Martin Kupka.

Obec samotná přibližně ve stejném čase zrealizuje několik opatření přímo v obci – mírně zvýšený přechod pro chodce u prodejny Mazlíček a nový přechod se zúžením vozovky u křižovatky Mělnické ulice a ulice Karla Hynka Máchy, dále zvýšený přechod u pomníčku       ( který je součástí 1. fáze opatření)  „To jsou opatření, na kterých jsme se usnesli v minulosti a pro která se podařilo získat i státní dotaci,“ doplňuje Martin Kupka. Zároveň by měla také letos v létě Březiněves postavit světelně řízenou křižovatku na hlavní ulici u fotbalového hřiště.

Cílem simulace bylo prověřit, jak všechna tato opatření ovlivní průjezd Líbeznicemi a chování řidičů. „Nechali jsme navíc pověřit další zvažovaná opatření – světelně řízenou křižovatku v Líbeznicích u kapličky a proměnné značky omezující vjezd do obce v dopravních špičkách,“ shrnuje předseda dopravního výboru obce Jan Vondráš a dodává: „Tranzitní dopravu v obci musíme omezit. Snažíme se o to více než 12 let. Není možné, aby obchvat sloužil jen na půl plynu.“

Průzkum společnosti AF Cityplan ukázal, že už v současné době je cesta přes dálniční křižovatku ve Zdibech na čas kratší. Dva výzkumy tzv. plovoucím vozidlem po sedmé hodině ranní ukázaly, že cesta po obchvatu dálnici může trvat 13 minut, zatímco přes Líbeznice a Březiněves si cesta vyžádá až 15 minut. Srovnání najdete v přiložené prezentaci.

Další dopravní opatření v obci by měla po zprovoznění bypassu odvést co nejvíce vozidel mimo obec. „Je to zjevně i psychologická záležitost. Řidiči patrně hůře snášejí čekání v koloně uprostřed polí, než když se pomalu pohybují centrem obcí. Je to samozřejmě nesmyslné chování, ale i takto nevyzpytatelně se doprava chová,“ komentoval pro mnohé překvapivé zjištění autor simulace Petr Hofhanzl. 

Jedním z důležitých výstupů průzkumu bylo zhodnocení různých kombinací dopravních opatření z hlediska „zdržení“ řidičů na průjezdu obcí a cestou přes dálniční křižovatku. „Cílem těch změn je udělat cestu po obchvatu atraktivnější a naopak odradit řidiče od cesty přes centra obcí,“ vysvětluje Petr Hofhanzl.

Na základě podrobného zhodnocení všech ukazatelů předložila společnost AF CityPlan obci své doporučení:

  1. Bez ohledu na ostatní změny realizovat opatření zvýšení přechodů pro chodce v 1. fázi, která výrazně zvýší bezpečnost chodců v obci.
  2.  Omezit vjezd tranzitní dopravě v období ranní špičky proměnným, nebo pevným dopravním značením dle fáze 2B.
  3. Po zhodnocení vlivu účinnosti provedených opatření (včetně bypassu u OK Zdiby a SSZ v Březiněvsi) přistoupit k realizaci světelné signalizace v oblasti křižovatky Mělnická x Měšická.

Zastupitelé na svém jednání 13. května 2013 hlasovali o následném postupu obce v nejbližších měsících. Nejvíce hlasů získal návrh usnesení, který počítá s projektovou přípravou proměnlivého dopravního značení i světelně řízené křižovatky až po zhodnocení dopadu realizace bypassu a zároveň již schválených opatření v obci.

„Tímto rozhodnutím se bohužel realizace dalších opatření posouvá zbytečně o další měsíce. O to déle budeme muset snášet dopravní zátěž v obci. Celý Dopravní výbor hlasoval proti tomuto nesmyslnému zabrzdění dalších kroků v následné 2. fázi. Realizace by-passu situaci o víkendech, ani v odpoledních a večerních hodinách pracovních dnů v obci nijak nezlepší. V té době je kruhový objezd zcela bez problémů průjezdný. To je ze studie CityPlanu i zkušeností všech řidičů zcela známé…Čekat není již na co, čekali jsme bezvýsledně  již 40 let! To by si měli zastupitelé, kteří zvedli pro tento postup ruku konečně uvědomit,“ hodnotí výsledek květnového zastupitelstva předseda dopravního výboru Jan Vondráš.

„Pokládáme za rozumné posečkat s dalšími kroky do okamžiku, než život ukáže, jak se skutečně projeví všechna připravená a domluvená opatření. Nehovořím o ročním výhledu. Všechna ta opatření by měla být ještě letos v létě dokončená a na hodnocení by měly stačit další tři měsíce,“ říká Petr Honěk, který pro výsledné usnesení hlasoval.

Samotná projektová příprava dalších zvažovaných opatření a jejich projednání s příslušnými úřady si vyžádá v každém případě nejméně tři měsíce. Obecní rada chce proto ještě do prázdnin uspořádat pracovní jednání projektantů, zástupců policie a správních orgánů, které by mělo budoucí projednání urychlit a zprůchodnit.

Prezentaci, kterou měli možnost sledovat účastníci květnového jednání obecního zastupitelstva najdete v příloze.

Soubory ke stažení