Nový Integrovaný plán rozvoje obce

Zastupitelstvo obce schválilo 30. března 2011 nový integrovaný plán rozvoje obce, který určuje investiční a rozvojové záměry pro příští 4 roky.

Integrovaný plán rozvoje obce Líbeznice na období 2011-2014

 

Rok 2011 bude významným milníkem v moderním rozvoji obce. Bude zprovozněn obchvat na silnici I/9, čímž dojde k zásadnímu dopravnímu odlehčení centra obce. Zároveň postoupí do finální fáze dostavba splaškové kanalizace v obci. Podaří se tak odstranit vážný historický dluh obecní infrastruktury.

Obec se tak v následujícím období musí zaměřit zejména na zkvalitnění místních komunikací, které jsou v řadě případů stále ještě nezpevněné, dále na vybudování chodníků a cyklostezek. Novou prioritou je kultivování veřejného prostoru a obecní zeleně. Dlouhodobým stěžejním cílem dalšího rozvoje obce je vytvoření funkčního a živého centra v blízkosti kostela sv. Martina, které by měly vytvořit silniční komunikace v nové podobě, chodníky, zpevněná prostranství a parkové úpravy. Větší pozornost musí obec zaměřit na správu a modernizaci obecních budov.

Součástí nového pohledu na rozvoj obce je razantní přibrzdění další výstavby, a to zejména na okrajích intravilánu na úkor zemědělské půdy. Obec musí dohnat dluh na straně dostatečného občanského vybavení a služeb. Po zprovoznění obchvatu musí navíc v co největší míře podpořit místní živnostníky a posílit roli obce jako přirozeného centra širší oblasti. Jedním z dílčích cílů je proto posílení zdravotního střediska a vytvoření kvalitního komunitního centra se zázemím pro všechny občanské aktivity a neziskové organizace. 

Zkvalitnění a zpevnění místních komunikací – priorita č. 1

Celá řada místních komunikací je v současnosti v kritickém stavu a představuje vážnou fyzickou i psychologickou překážku pro spokojený život obyvatel obce. Spolu s rekonstrukcemi nezpevněných či vážně poškozených komunikací je třeba vždy řešit i moderní pouliční osvětlení.

a)   Ve zcela nevyhovujícím stavu jsou v současnosti komunikace Školská a Severní, kdy jejich povrch za deště představuje vážnou překážku pro dopravní obsluhu domů i podnikatelských provozoven. Rekonstrukce těchto komunikací představuje jasnou časovou prioritu. 

b)   V co nejkratším čase je nutné zrekonstruovat celé prostranství před školou, které slouží jako zastávka a otočka pro autobusy školních spojů a zároveň jako obslužné prostranství pro rodiče, kteří do školy děti přivážejí osobními automobily.

c)   Po co nejrychlejším řešení volá také současný kritický stav v ulicích Hovorčovická a Sportovní. Kvůli rychlému rozvoji rezidenčního bydlení v lokalitě na jih od Hovorčovické ulice slouží spojka Sprotovní-Hovorčovická k denní cestě do školy. Po kompletní rekonstrukci by měla zajistit rovněž kvalitní přístup ke sběrnému dvoru a k Areálu zdraví.

d)   Na další příčce z hlediska priority bude po dokončení kanalizace příprava projektu rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Skalce, U kola a Na Hůrce.

e)   Do konce roku 2014 je třeba zpracovat návrh řešení pro nevyhovující stav komunikací Pakoměřická, Bořanovická, Bedřicha Smetany, Na Rybníčku a U Studánky.

Vybudování nových chodníků a infrastruktury pro pohyb pěších a cyklistů -   priorita č. 2

Pro další etapu rozvoje obce je důležitou prioritou moderní řešení komunikací pro chodce a cyklisty. Zklidnění centra obce po zprovoznění obchvatu vyvolá přirozeně vyšší nároky na podobu komunikací pro pěší a cyklisty. Vzhledem k rovinatému rázu krajiny je možné do budoucna očekávat ještě širší využití cyklistické dopravy jak pro denní dojíždění do práce a do školy, tak i k víkendovým aktivitám.

a)   Na prvním místě stojí s ohledem na potřeby zdravotně postižených občanů vybudování chodníků a cyklostezky ve Zdibské ulici a v samotném centru obce.

b)   Kromě řešení nejpalčivější situace ve Zdibské ulici je nutné připravit komplexní projekt chodníků a cyklostezek v obci, který by vyřešil pěší a cyklistickou dopravu v celé obci. Musí jít o komunikace pro chodce a cyklisty v ulicích Družstevní, Mělnická, Měšická, Nádražní, dále v ulici Pod Školou, v rámci Areálu zdraví, od tohoto areálu směrem k ulici Východní a Mělnické, dále v ulicích U Kovárny, U Studánky, Na Rybníčku, Pod Lipami a po obou stranách Mírového náměstí.  V současnosti probíhá příprava dokumentace ve všech nezbytných stupních. Odhadované náklady komplexního řešení představují částku kolem 8 mil. Kč.

Úprava veřejných prostranství, sportovišť  a obecní zeleně – priorita č. 3           

Pro budoucnost obce představuje další milník vytvoření skutečně živého a fungujícího centra obce. Až do letošního roku představovala zásadní nepřekonatelný limit pro jakoukoli vážnější změnu extrémní dopravní zátěž na silnici I/9 procházející samotným středem obce. Po zprovoznění obchvatu musí obecní samospráva upřít pozornost k výrazné proměně centra obce. Na konci roku 2014 by měla být jasná finální podoba náměstí či návsi a připravená by měla být rovněž kompletní dokumentace ve všech potřebných stupních.

Podmínkou komplexního a dlouhodobého řešení je přemístění provozovny Sběrných surovin a pneuservisu. Proměna moderního centra obce by měla zahrnovat úpravu stávajících komunikací pro automobilovou, cyklistickou i pěší dopravu, citlivé pojetí zpevněných ploch veřejných prostranství i nové parkové úpravy. Případné stavební objekty v tomto území musí splňovat prověřené urbanistické zásady a kombinovat rezidenční bydlení, nízkoprahové bydlení, služby a vytvořit rovněž prostory pro společenská setkání.

  1. První etapou zásadní proměny centra bude v návaznosti na dokončení kanalizace základní úprava Mírového náměstí s rozšířením zpevněných veřejných prostranství a nových parkových úprav v části proti kostelu.
  2. Ve výhledu dvou let by se měla uskutečnit úprava lokality Na Rybníčku, kde může na základě průzkumných sond vzniknout menší vodní plocha o rozloze až 400 m2, která by do budoucna plnila funkci estetickou a rekreační.
  3. V nejbližších dvou až třech letech by mělo dojít k finální terenní a parkové úpravě prostranství u zdravotního střediska (a to v návaznosti na rekonstrukci komunikace Hovorčovická – Sportovní).
  4. Nadále zůstává jednou z významných priorit rozšíření a zkvalitnění sportovišť. Obec bude usilovat o vybudování kvalitního multifunkčního sportoviště v areálu Základní školy Líbeznice. Do konce roku 2012 by mělo být postaveno základní multifunkční hřiště, které v dalších letech doplní plochy pro atletické disciplíny včetně běžeckého oválu. Zároveň obec ještě v roce 2011 obnoví hřiště pro dopravní výchovu. V Areálu zdraví obec dlouhodobě usiluje o finanční podporu pro výstavbu nové haly stolního tenisu a pro modernizaci sportovišť. Výsledkem by mělo být moderní zázemí pro sportovní vyžití široké veřejnosti.
  5. Ve výhledu čtyř let by měla obec zajistit rovněž rekonstrukci autobusových zastávek, modernizaci městského mobiliáře na veřejných prostranstvích, kompletní orientační označení ulic a osazení kulových zrcadel na vybraných nepřehledných křižovatkách.

Moderní správa a modernizace obecních budov – priorita č. 4 

Jako vážný dluh obce se ukazuje dlouhodobě podfinancovaná údržba obecního majetku vyplývající ovšem z reálných možností obce. Stav obecních budov je v některých ohledech v kritickém až havarijním stavu (např. střecha zdravotního střediska a ve vážném stavu jsou střechy všech ostatních obecních objektů).

  1. Co nejrychlejší rekonstrukci a zateplení vyžaduje fasáda a všechna okna budovy Základní školy Líbeznice. Je připraven kompletní projekt a podařilo se projít stádiem akceptace žádosti o podporu v rámci programu Zelená úsporám. V současnosti obec čeká na finální rozhodnutí SFŽP o přidělení dotace.
  2. Ještě v roce 2011 je nutné rekonstruovat střechu zdravotního střediska a odstranit její současný havarijní stav.
  3. Obec musí zpracovat pro období do roku 2014 podrobný plán investic do obecního majetku, který zajistí údržbu objektů. Ve výhledu dalších let bude nutné zpracovat dokumentaci pro rozsáhlejší rekonstrukce a zateplení všech objektů – Domu služeb, Obecního úřadu, Zdravotního střediska i tzv. Staré školy.

Další priority:

Dovybavení hasičské zbrojnice a modernizace technických prostředků požární  jednotky.

Rozšíření Obecní policiea posílení akceschopnosti díky novým technickým prostředkům (rozšíření vozového parku o motocykl, základní kamerový systém)

Udržení a zkvalitnění práce Stavebního úřadu v Líbeznicích

Obec Líbeznice bude čelit snaze rušit všechny stavební úřady v obcích 1. stupně, jak o tom informovala některá média v lednu 2011. Zrušení funkčního stavebního úřadu by znamenalo oslabení pozice obce a faktické oddálení důležité administrativy občanům. Vedení obce bude naopak usilovat o další zkvalitňování práce stavebního úřadu, průběžné zvyšování kvalifikace jeho pracovníků a co nejotevřenější přístup ke klientům.

Rozšíření nabídky vzdělávání o obory základní umělecké školy, a to buď cestou obnovení činnosti detašovaného pracoviště ZUŠ Klecany nebo založením vlastní ZUŠ jako vlastního školského zařízení provozovaného pod ZŠ Líbeznice.

Vybudování nového obecního komunitního centra

Nejvážnější překážkou dalšího rozvojespolkového života v obci je nedostatek vhodných prostor.  V obci fungují zahrádkáři, baráčníci, skauti, sportovní oddíly. Nově začala působit občanská společnost Stonožka Líbeznice. Pro jejich aktivity by nově měl sloužit prostor v přízemí domu č.p. 142 tzv. Staré školy, na jehož rekonstrukci se obec snaží získat prostředky v rámci Programu obnovy venkova.

Další rozvoj kulturního a společenského života v obci

V uplynulých letech se podařilo vybudovat tradici Líbeznického posvícení a dalších akcí. Jejich organizátory jsou fakticky členové Kulturního a sociálního výboru Zastupitelstva obce Líbeznice. Novým záměrem je vytvořit kalendář líbeznických akcí a událostí, který by natrvalo ukotvil nabídku kulturního a společenského vyžití s tradičními i novými akcemi různých pořadatelů: vepřové hody (leden), dětský karneval (únor), maškarní zábava (březen), velikonoční dílny a trhy (duben), pochod povodím Mratínského potoka (květen), oslava Dne matek (květen), Dětský den (červen), Mamutfest (červen), Letní kino (červenec, srpen), Líbeznické posvícení (září), vánoční trh se slavnostním rozsvícením vánočního stromu (listopad), adventní koncerty (prosinec), Vánoční setkání s punčem a betlémským světlem (Štědrý den).

Otevřená komunikace s veřejností

Pro zapojení veřejnosti do života obce je nutné posílit a zkvalitnit dostupné komunikační nástroje. Dále se bude vyvíjet nová podoba Líbeznického zpravodaje i internetových stránek obce. Nově bude obec využívat formu elektronického bulletinu a SMS zpráv pro informování občanů o nových akcích, událostech a počinech.

Obnova památkově chráněných objektů v obci

Obec bude aktivně podporovat obnovu památkově chráněných objektů - budovy fary a kostela, jež jsou ve vlastnictví římskokatolické církve. Pomoc se může soustředit zejména na spolupráci při shánění finančních prostředků na obnovu památek.

Obec sama zajistí každoroční péči a opravy památkově chráněných objektů v jejím vlastnictví - hřbitovní zeď a kaplička na křižovatce ulic Mělnické a Měšické.

Podpora aktivního trávení volného času v okolí Líbeznic

Obec Líbeznice se zapojí  v roce 2011 spolu s dalšími obcemi Regionu povodí Mratínského potoka do zmapování cest pro cyklistické i turistické výlety do nejbližšího okolí.

 

Březen 2011

  

 

Soubory ke stažení