Obec Líbeznice hledá nové strážníky

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Obec Líbeznice rozšiřuje svou obecní policii. Ta bude nově působit i na území obce Předboj a více se bude věnovat také obci Bašť. Zvýšené náklady pokryjí příspěvky uvedených obcí. Líbeznice vyhlašují výběrové řízení na místa dvou strážníků. 

Výběrové řízení na strážníka Obecní policie Líbeznice

Obec Líbeznice vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník obecní policie.

Druh práce: strážník obecní policie - ,,okrskář‘‘, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku výkonem zejména pěších hlídek ve svěřeném okrsku, případně výkonem hlídek na jízdním kole nebo motocyklu.

Rozsah spravovaného území Obecní policií Líbeznice (místo výkonu práce): Líbeznice, Bašť, Bořanovice, Předboj

Základní předpoklady:

 • státní občanství ČR
 • věk min. 21 let
 • zdravotní způsobilost (§ 4c zák.č.553/1991 Sb.)
 • bezúhonnost a spolehlivost ( § 4a, § 4b zák.č. 553/1991 Sb.)
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • řidičský průkaz skupina B

Vítáno:

 • platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle zák.č.553/1991 Sb.
 • zbrojní průkaz skupiny D
 • řidičský průkaz skupina A
 • znalost práce na PC
 • trvalé bydliště Líbeznice a nejbližší okolí (s ohledem na požadovanou dosažitelnost)
 • znalost AJ nebo NJ

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu a telefonní kontakt uchazeče
 • číslo občanského průkazu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a odst. 1 písm. b) c) zák.č.553/1991Sb.
 • čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b odst. 4 zák.č.553/1991 Sb.
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky:

Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 7., rizikový příplatek, při kvalitním výkonu služby osobní ohodnocení.

Přihlášku je nutno podat písemně nebo osobně v úřední dny (pondělí a středa) na adresu Obec Líbeznice, Mělnická 43 k rukám místostarosty obce, nejpozději do 18.4.2011 do 17.00 hodin.

V případě splnění shora uvedených podmínek, bude uchazeč o zaměstnání vyzván k osobnímu pohovoru.

 

Mgr. František Závorka

místostarosta obce pověřený řízením obecní policie

Soubory ke stažení