Obec vyhlašuje grant na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Obec chce podpořit ty, kteří chtějí v obci organizovat kulturní, sportovní či společenské akce.

K 10. 12. 2014 vyhlašuje Obec Líbeznice výzvu pro rok 2015 na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena Radou obce dne 3. 12. 2014.

1. Vymezení výzvy:

Cílem výzvy je podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci.

Výzva se vypisuje na rok 2015.

 

Finanční alokace na tuto výzvu:        100 000 Kč

Doba trvání výzvy:                              10. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Realizace projektů v období:             1 – 12/2015

Vyúčtování akce:                                 do dvou měsíců od realizace akce

Uznatelné náklady:                             všechny náklady nezbytné pro realizaci akce vyjma mzdových nákladů

2. Oprávnění žadatelé:

Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Líbeznicích.

Spolky a neziskové organizace, které na území obce působí, mají zde své sídlo nebo vlastní organizační jednotku.

3. Výše poskytnuté dotace:

Minimální výše:          1 000 Kč

Maximální výše:         10 000 Kč

Spoluúčast žadatele (i z jiných než vlastních zdrojů): min. 10 % z celkových nákladů projektu

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

- originál žádosti na předepsaném formuláři podepsaný statutární osobou žadatele, popř. osobou jednající na základě plné moci

- formulář žádosti v elektronické podobě – na nosiči CD, popř. elektronicky zaslaný na e-mail: cervinova@libeznice.cz, v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Dotace 2015" přes podatelnu či na adresu:

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

 - v případě potřeby i nepovinné přílohy žadatele

Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti.

5. Hodnocení žádosti o dotaci:

Po ukončení příjmu žádostí proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (sídlo na území obce, přijatelnost aktivit, podpis statutárního zástupce atd.).

U žádostí, které splňují podmínky výzvy, pak dojde k jejich hodnocení a bodování na základě předem stanovených kritérií. Hodnotitelská komise je složena z pěti členů. Výsledné hodnocení bude odpovídat průměru bodů od všech hodnotitelů. Na základě bodového hodnocení žádostí bude stanoveno jejich pořadí. Výsledný přehled bude předložen Radě obce ke schválení konečného seznamu příjemců dotace. Na dotaci není právní nárok. 

6. Hodnotící kritéria

 

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

 

Popis hodnotícího kritéria

Kvalita popisu projektu

Max. 5 b

0 – 5 bodů

Projekt je dostatečně a srozumitelně popsán, popis obsahuje konkrétní a jasně stanovené cíle včetně způsobu jejich dosažení. Projekt má jasně definovanou cílovou skupinu.

Ekonomické nastavení projektu

Max. 5 b

0 – 5 bodů

Projekt má reálný rozpočet, ceny odpovídají cenám v místě obvyklým; náklady jsou provázané s aktivitami projektu. Rozpočet je dostatečně popsán.

Zajištění projektu

Max. 5 b

0 – 5 bodů

Projekt je dostatečně personálně zajištěn; harmonogram realizace projektu je reálný,

Přínos projektu

Max. 5 b

0 - 5 bodů

Projekt přispívá k rozvoji komunitního života v obci.

Předpokládaný reálný počet účastníků akce (velikost cílové skupiny) oslovených projektem je relevantní.

 

Soubory ke stažení