Veřejné projednání Změny č. 2 Územního plánu Líbeznice

Datum konání: 
15.1.2021 - 17:00
Typ pozvánky: 
obecná
Podrobnosti: 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Líbeznice s výkladem zpracovatele se uskuteční 15. ledna 2021 (pátek) v 17:00 pouze distančně prostřednictvím aplikace MS Teams. Na veřejné projednání se lze připojit prostřednictvím tohoto odkazu: https://bit.ly/39m3gQ1

V souladu se zněním § 52 shora uvedeného zákona upozorňujeme:

1/ Námitky proti návrhu Změny č. 2 územního plánu Líbeznice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti

2/ Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 22. 1. 2021) může každý písemně uplatnit své připomínky a dotčené osoby (viz. odst. 1) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou

3/ Dotčené orgány a krajský úřad uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 22. 1. 2021) stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny

4/ K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

Místo konání: 
Obecní úřad Líbeznice
Jméno organizátora: 
František Grunt
Telefon: 
702 153 752

Soubory ke stažení