Strategický plán rozvoje obce Líbeznice pro období 2016 - 2020

Zastupitelstvo obce schválilo 27. ledna 2016 nový Strategický plán rozvoje obce, který určuje investiční a rozvojové záměry pro příští 4 roky - pro období 2016 - 2020.

Základní charakteristika obce:

Obec Líbeznice svými současnými výhodami i problémy naplňuje základní charakteristiky obcí v suburbii velkých měst. Oproti řadě jiných obcí v blízkosti Prahy může svým občanům nabídnout velké spektrum potřebných služeb.

Typická pro suburbánní oblast je i věková sktruktura obyvatelstva s výrazně nižším průměrným věkem 35,9 let oproti celorepublikovému průměru 40,7 let.

Počet obyvatel – 2615 (k 1.1.2016)

PRIORITY:

Líbeznice se mají stát plně vybavenou obcí, kde lidé dosáhnou na většinu služeb potřebných k jejich spokojenému životu. Musí poskytnout co nejlepší zázemí pro volnočasové aktivity a pro rozvoj místní komunity. Zároveň mají podporou kulturních, rodinných a sportovních akcí posilovat národní identitu a respekt k tradičním hodnotám.

K naplnění této vize v nejbližších 5 letech směřuje realizace cílů rozdělených do následujících tematických celků.

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY

            Tělocvična se zázemím

Pro uspokojení potřeb rozrůstající se školy a stále většího zájmu o sportovní aktivity je nutné vybudovat moderní tělocvičnu. Ta má sloužit zároveň jako dlouho chybějících prostor pro společenské a kulturní akce a také jako důležité zázemí pro místní spolky. Součástí projektu má být i kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště.

            Školská zařízení

Klíčovým úkolem místní samosprávy je zajistit dostatečnou kapacitu základní školy, která slouží i pro širší spádovou oblast. Po dokončení nového pavilonu představuje další etapu půdní nástavba s 6 učebnami a multifunkčním sálem pro potřeby školy a zejména uměleckých oborů. Vedle zajištění základních prostorových a technických podmínek jde o další rozvoj kvality školy a zvyšování úrovně všech oborů základní umělecké školy.

            Zdravotní středisko a obecní úřad

Stěžejním úkolem pro nejbližší období je zajištění bezbariérového přístupu do všech ordinací a prostor zdravotního střediska a v dalším sledu pak rekonstrukce veškerého sociálního zázemí objektu. S ohledem na další zvyšování počtu obyvatel bude nutné posílit počet jednotlivých ordinací, zejména v případě praktických lékařů. Prioritou je také zajištění bezbariérového přístupu do všech kanceláří a prostor obecního úřadu a zachování současného rozsahu služeb.

            Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb

Ke zlepšení činnosti technických služeb je nutné vybudovat modernější technické zázemí. Stejně tak je pro další rozvoj činnosti Sboru dobrovolných hasičů nutné modernější zázemí. Výstavba takového objektu severně od Domu služeb musí být navíc spojena s kompletní proměnou celého okolí Domu služeb s vybudováním potřebné parkovací kapacity.

            Areál zdraví

Kromě moderního skateparku by měl Areál zdraví nabídnout zázemí pro rehabilitaci a kondiční cvičení seniorů. V plánu je také přestavba skautské chaty pro potřeby příležitostných sportovních a kulturních akcí, obnova tenisového kurtu a rozšíření dětského hřiště. Možnosti využití by mělo rozšířit také nové workoutové hřiště.

            Bezbariérové bydlení pro seniory

V souvislosti s demografickou křivkou líbeznické populace je třeba do roku 2020 zajistit kompletní plán péče o seniory, kteří budou vyžadovat bezprostřední sociální pomoc. V centrální části obce by měly vyrůst potřebné byty pro pečovatelskou službu.

         Program mobility

V souladu s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny budou připravovány záměry vhodných bezbariérových tras v obci Líbeznice, které budou propojovat jednotlivé veřejné budovy i budovy občanské vybavenosti včetně zajištění bezbariérového přístupu do budov a zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

DOPRAVA

         Dopravní infrastruktura

         Komunikace pro pěší a cyklisty

Budování a rekonstrukce chodníků podél nejfrekventovanějších komunikací v podobě plně odpovídající nárokům na bezbariérové a bezpečné trasy:

                        Mělnická (na jih od náměstí) včetně prvků zvyšujících bezpečnost chodců

                        Mělnická (na sever od náměstí) včetně prvků zvyšujících bezpečnost chodců

                        Průchod Areálem zdraví včetně nového mostku přes Líbeznický potok

                       

            Místní komunikace

                        Dokončení rekonstrukce zbývající části Školské ulice

                        Rekonstrukce ulice Pražské a Pod Lipami

Kompletní přestavba ulic Pakoměřická, Bořanovická, K.H.Borovského, Bedřicha Smetany, K.H.Máchy

                        Revitalizace lokality U Kola

            Ostatní komunikace

Podpora co nejrychlejšího vybudování přímé sjezdové rampy z dálnice D8 směrem na Neratovice.

                        Návrh řešení úpravy křižovatky U Papričů pro zvýšení bezpečnosti.

         Veřejná doprava

Prioritou správy obce musí být další rozvoj veřejné dopravy. Po integraci spojů do Pražské integrované dopravy je třeba důsledně pracovat na zvýšení pohodlí cestujících.

 ROZVOJ OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

Klíčový impulz pro další systémový rozvoj obce dal územní plán schválený v lednu 2015.

Správa zeleně a veřejných prostranství v obci musí odpovídat aktuálním trendům a příkladům dobré praxe. Zvýšená péče bude věnována stávajícím vzrostlým stromům v intravilánu obce. Musí však docházet i k postupné a systematické obměně nevyhovujících dřevin za vhodné druhy. Zároveň bude obec pečovat a obnovovat stromořadí lemující cesty do sousedících obcí a na Beckov. Bude podporovat vyhlášení celého vrchu Beckov za přírodní park.

Nová centrální část obce

Nejvýznamnějším rozvojovým projektem je změna využití současného areálu Českých sběrných surovin pro rezidenční bydlení a v malé míře také služby, zejména sociální. Proměna této části obce je zcela klíčovou podmínkou pro zvýšení urbanistické kvality prostředí obce.

 Zelený pás kolem obce

Stěžejní rozvojový záměr, který ve výhledu budoucích let zabrání škodlivému fenoménu srůstání obcí a vytvoří kvalitní krajinný prvek a prostor pro rekreaci občanů.

Líbeznický potok 

Voda jako životodárná kapalina v podobě Líbeznického potoka by se měla stát nosnou linkou všech veřejných prostranství a parků v obci Líbeznice od ulice Na Rybníčku a U Studánky až po Samotu a směrem po proudu potoka by měly vzniknout drobné i větší „zelené oázy“.

Vodní plocha

Nový projekt přinášející další zkvalitnění rekreačních příležitostí pro místní občany představuje malá přehradní nádrž, rybník či ekologické jezírko. Tato vodní plocha by měla vyrůst na obecních pozemcích přiléhajících k Mratínce – cestě pro pěší a cyklisty spojující líbeznický Areál zdraví s Měšicemi.

Obrana před škodlivými záměry    

Obec se dál musí bránit záměru rozšířit Letiště Vodochody, Další hrozby představují úvahy o změně trasování vysokorychlostní trati Praha – Litoměřice a také Silničního okruhu kolem Prahy. Obec musí těmto návrhům čelit jako změnám nesystémovým. Musí zastávat elementární respekt k historicky ukotveným pravidlům a předpokladům zaneseným do stávajících územně plánovacích podkladů.

ŽIVOT A PROVOZ OBCE

Tradice, kultura a sport

Obec bude nadále podporovat činnost spolků (skauti, baráčníci, zahrádkáři, hasiči, 1. FC Líbeznice, stolní tenisti, Stonožka a další) a motivovat ke vzniku nových kulturních, sportovních a společenských akcí. Významnou roli v naplňování tohoto cíle bude plnit Obecní knihovna, kulturní výbor obce i ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Cílem je posilovat komunitní život a narušovat dosavadní rozšířený přístup k obci jako k místu přespávání. 

Bezpečná obec

Plně funkční obecní policie se stabilním personálním obsazením

                        - aktivní postup proti drobné kriminalitě a vandalství

                        - práce „prvorepublikových“ strážníků v ulicích

                        - příprava na krizové situace

Moderní odpadové hospodářství a čištění odpadních vod

Nejen z hlediska úspor běžných výdajů obce, ale i pro šetrnější postoj k životnímu prostředí patří k prioritám nadcházejícího období proměna stávajícího systému sběru a třídění odpadu. Změny musí posílit tlak na třídění odpadu a snižování jeho produkce. Zvýšení kapacity ČOV cestou posílení technologické části je nezbytnou podmínkou pro proměnu centrální části obce.

Moderní sociální služby

Prostřednictvím neziskových organizací bude obec rozvíjet poskytování sociálních služeb. Zároveň bude připravovat potřebnou kapacitu bezprahového bydlení pro seniory a případně ve spolupráci s okolními obcemi i kapacitu zařízení pro seniory s trvalým sociálním a zdravotnickým zázemím.

Efektivní a dobře komunikující úřad

Další rozvoj Líbeznického zpravodaje a elektronických nástrojů komunikace (web, SSMS, Fcb a další) pro posílení informovanosti a posílení aktivní role občanů na životě obce.

Všechny významnější projekty budou vždy v průběhu přípravy projednány s veřejností formou veřejných diskusí, dílen či kulatých stolů.