Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 1 ze dne 27.01.2016

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

        

 

1/2016 – 1. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

2/2016 – 1. ZO

            Volí členy návrhové komise PhDr. Františka Grunta a Michala Pokorného.

 

3/2015 – 1. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

4/2016 – 1. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

5/2016 – 1. ZO

            Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle přílohy č. 2.

 

6/2016 – 1. ZO

  1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku mezi obcí Líbeznice a 1. FC Líbeznice z.s. .
  2. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
  3. Souhlasí s financováním podílu ve výši 20% z celkových nákladů případné realizace dotační akce rekonstrukce fotbalového hřiště z rozpočtu obce.

 

7/2016 – 1. ZO

         Schvaluje Strategický plán rozvoje obce pro období 2016 – 2020 dle přílohy č. 3.

 

8/2016 – 1. ZO

  1. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 3/8 pozemku p.č. 677/18 o celkové výměře 78 m²,  3/8 pozemku p.č. 677/19 o celkové výměře 67 m² a 3/8 pozemku p.č. 679/4 o celkové  výměře 268 m² vše v k.ú. Líbeznice s Dr. Zdeňkem Černým, bytem Braatistrasse 20, CH-8234 Stellen, Švýcarská konfederace.
  2. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

 

9/2016 – 1. ZO

Bere na vědomí informaci o postupu dalších jednání směřujících k novému využití areálu Českých sběrných surovin.

 

10/2016 – 1. ZO

            Bere na vědomí informaci o probíhajících investičních akcích obce.