Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 1 ze dne 28.01.2015

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

        

 

1/2015 – 1. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

2/2015 – 1. ZO

            Volí členy návrhové komise PhDr. Františka Grunta a Ing. Romana Ehrenbergera.

 

3/2015 – 1. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

4/2015 – 1. ZO

      Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

5/2015 – 1. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemek p.č. 425/17 v k.ú.Líbeznice s Ing. Lale Agajevou a Ing. Nikolayem Sukhanovem.
 2. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

 

6/2015 – 1. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti a o dalších právech s Ing. Lale Agajevou a Marinou Pavlovou pro pozemek p.č. 938/1 v k.ú. Líbeznice.
 2. Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti a o dalších právech s Ing. Lale Agajevou a Ing. Nikolayem Sukhanovem pro pozemek p.č. 938/2 v k.ú. Líbeznice.
 3. Pověřuje starostu obce podpisem předmětných smluv.

 

 

7/2015 – 1. ZO

 1. Bere na vědomí
 1. informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Územní plán Líbeznice ve znění předloženém prostřednictvím Důvodové zprávy,
 2. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování KÚ Středočeského. kraje – odboru regionálního rozvoje č.j. 109882/2014/KUSK ze dne 23.7.2014, ve kterém se konstatuje soulad s platnou legislativou a že lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
 1. Konstatuje,  že Územní plán Líbeznice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů.
 2. Schvaluje rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu územního plánu Líbeznice.
 3. Vydává dle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Územní plán Líbeznice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
 4. Ukládá starostovi ve spolupráci s pořizovatelem
 1. ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 stavebního zákona opatřit záznamem o účinnosti všechna paré Územního plánu. Jedno paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit na obecním úřadě Líbeznice, dále pak po jednom paré jednotlivě poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu,
 2. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu a o místech, kde je možno do Územního plánu a do jeho dokladové části nahlížet,
 3. pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat registrační list nadřízenému orgánu územního plánování.

 

 

8/2015 – 1. ZO

 1. Bere na vědomí informace o koridoru ochrany pro vysokorychlostní trať Praha – Litoměřice.
 2. Schvaluje záporné stanovisko k návrhu nového trasování VRT Praha – Litoměřice dle územně - technické studie zpracované kanceláří IKP Consulting Engineers s.r.o., jež je v celém průchodu katastrem obce v rozporu s veškerými závaznými územně plánovacími dokumenty.
 3. Ukládá starostovi obce a předsedovi výboru pro rozvoj obce předložit negativní stanovisko SŽDC a požadovat pro další přípravu trasování VRT úzkou spolupráci s obcí a důsledné zpracování alternativních řešení, jak stanovují vlastní dokumenty SŽDC.

 

 

9/2015 – 1. ZO

            Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 dle přílohy č. 2.

 

 

10/2015 – 1. ZO

            Bere na vědomí informace o dotačních programech.

 

 

11/2015 – 1. ZO

         Bere na vědomí informaci o vývoji jednání o přesunu provozovny Sběrných surovin.

 

 

12/2015 – 1. ZO

Pověřuje následující členy zastupitelstva k výkonu sňatečních obřadů s právem na užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky pro vykonávání takových slavnostních veřejných obřadů:

1.         PhDr. František Grunt

2.         Mgr. Jan Havlíček

3.         Michal Pokorný

 

13/2015 – 1. ZO

 1. Schvaluje uzavření dohod o splátkových kalendářích dlužného nájemného s Miroslavem Vankou, Antonínem Vrbovcem a Simonou Nezbedovou dle příloh č. 3, č. 4, č. 5.
 2. Pověřuje starostu obce uzavřením dohod.