Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 2 ze dne 13.04.2016

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:
 
11/2016 – 2. ZO
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu.  
 
12/2016 – 2. ZO
Volí členy návrhové komise Mgr. Jana Havlíčka a Šárku Kettnerovou.
 
13/2015 – 2. ZO
Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu. 
 
14/2016 – 2. ZO
Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.
 
15/2016 – 2. ZO
I. Schvaluje závěrečný účet obce Líbeznice za rok 2015 se závěrem bez výhrad dle přílohy č. 2.
II. Bere na vědomí závěrečný účet DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2015 dle přílohy č. 3.
 
16/2016 – 2. ZO
Schvaluje účetní závěrku k 31.12.2015 Obce Líbeznice bez výhrad viz Protokol o schválení účetní uzávěrky (příloha č. 4)
 
17/2016 – 2. ZO
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy č. 5.
 
18/2016 – 2. ZO
I. Bere na vědomí informaci o projektu půdní vestavby školy a přidělené dotaci.
II. Ukládá starostovi obce zajistit všechny potřebné kroky k realizaci stavby včetně dohody o finanční participaci na projektu s obcemi ve spádovém obvodu školy.
 
19/2016 – 2. ZO
Bere na vědomí informaci o dotačních žádostech obce v roce 2016.
 
20/2016 – 2. ZO
I. Bere na vědomí informaci o projednávaných variantách změny odpadového hospodářství dle přílohy č. 6.
II. Ukládá Radě obce Líbeznice prověřit další možnosti úprav odpadového hospodářství s možností týdenního svozu a provedení průzkumů veřejného mínění a aktuálního stavu vyváženého směsného odpadu.
 
21/2016 – 2. ZO
I. Souhlasí s formou správy nového objektu tělocvičny ve variantě A popsané v příloze č. 7.
II. Souhlasí s podmínkami výběrového řízení na správce objektu dle přílohy č. 8.
III. Souhlasí s podmínkami výběrového řízení na pronájem gastroprovozu dle přílohy č.9.
IV. Ukládá starostovi vypsat v dostatečném předstihu uvedená výběrová řízení.
V. Ukládá starostovi připravit podmínky výběrového řízení na pronájem posilovny.
 
22/2016 – 2. ZO
I. Bere na vědomí informaci o výsledku průzkumu zátěže ropných látek v areálu Českých sběrných surovin.
II. Souhlasí se záměrem odkoupit pozemky společnosti ČSS – nemovitosti a.s.České sběrné suroviny v centrální části obce.
III. Souhlasí s požadavkem na zpřesňující průzkum zátěže ropných látek, případně dalšího znečištění před realizací případného nákupu. 
IV. Ukládá starostovi obce a MUDr. et JUDr. Petru Hoňkovi jednat s vlastníkem pozemku o podmínkách nákupu.
 
23/2016 – 2. ZO
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/8 pozemku p.č. 677/18 o celkové výměře 78 m²,  1/8 pozemku p.č. 677/19 o celkové výměře 67 m² a 1/8 pozemku p.č. 679/4 o celkové  výměře 268 m² vše v k.ú. Líbeznice s Ing. Jiřím Černým, bytem Tödistrasse 15, CH-8344 Bäretswil, Švýcarská konfederace.
II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
 
24/2016 – 2. ZO
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/16 pozemku p.č. 157 o celkové výměře 349 m²,  1/16 pozemku p.č. 158/8 o celkové výměře 64 m², 1/16 pozemku p.č. 158/9 o celkové  výměře 72 m², 1/16 pozemku p.č. 158/10 o celkové  výměře 32 m² a 1/16 pozemku p.č. 688/2 o celkové  výměře 9 m² vše v k.ú. Líbeznice s Josefem Kefurtem, bytem Hradec Králové, Resslova 924/9.
II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
 
25/2016 – 2. ZO
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/16 pozemku p.č. 157 o celkové výměře 349 m²,  1/16 pozemku p.č. 158/8 o celkové výměře 64 m², 1/16 pozemku p.č. 158/9 o celkové  výměře 72 m², 1/16 pozemku p.č. 158/10 o celkové  výměře 32 m² a 1/16 pozemku p.č. 688/2 o celkové  výměře 9 m² vše v k.ú. Líbeznice s Jaroslavem Kefurtem, bytem Vendolí 134.
II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
 
26/2016 – 2. ZO
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/16 pozemku p.č. 157 o celkové výměře 349 m²,  1/16 pozemku p.č. 158/8 o celkové výměře 64 m², 1/16 pozemku p.č. 158/9 o celkové  výměře 72 m², 1/16 pozemku p.č. 158/10 o celkové  výměře 32 m² a 1/16 pozemku p.č. 688/2 o celkové  výměře 9 m² vše v k.ú. Líbeznice s Miroslavou Matouškovou, bytem Hradec Králové – Pražské Předměstí, Bezručova 994/25.
II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
27/2016 – 2. ZO
I. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/16 pozemku p.č. 157 o celkové výměře 349 m²,  1/16 pozemku p.č. 158/8 o celkové výměře 64 m², 1/16 pozemku p.č. 158/9 o celkové  výměře 72 m², 1/16 pozemku p.č. 158/10 o celkové  výměře 32 m² a 1/16 pozemku p.č. 688/2 o celkové  výměře 9 m² vše v k.ú. Líbeznice s Vlastou Kramářovou, bytem Hradec Králové, Dykova 873/4.
II. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
 
28/2016 – 2. ZO
Souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků v lokalitě za silem dle přílohy č.10.
 
29/2016 – 2. ZO
Deleguje Mgr. Martina Kupku a jako náhradníky Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu jako zástupce obce Líbeznice k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. IČO 4635691, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2015. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárna Kladno – Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu