Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 2 ze dne 25.03.2015

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

14/2015 – 2. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

15/2015 – 2. ZO

            Volí členy návrhové komise PhDr. Romana Novotného a Vratislava Srba.

 

16/2015 – 2. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

17/2015 – 2. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

18/2015 – 2. ZO

 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Líbeznice za rok 2014.
 2. Bere na vědomí vyúčtování činnost Obecní policie Líbeznice za rok 2014.
 3. Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Líbeznice v roce 2014 předloženou vedoucím OOP ČR Odolena Voda komisařem npor. Bc.  Zdeňkem Jansou.

 

19/2015 – 2. ZO

 1. Schvaluje v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše 6 124 426,35 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky až do výše 7 205 207,48 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Sportovní a volnočasový prostor u školy“, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01890.
 2. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy.

 

20/2015 – 2. ZO

 1. Rozhodlo jako veřejný zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace na akci – Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – II. etapa – výstavba tělocvičny se zázemím“ takto:
 1. místo - ATELIER M1 Architekti s.r.o. - 790.000,- Kč bez DPH
 2. místo - Ing. arch. Jan Mudra - 795.000,- Kč bez DPH
 3. místo - INGEM inženýrská a.s. - 838.300,- Kč bez DPH
 4. místo - INTAR a.s. - 995.000,- Kč bez DPH
 5. místo - Masák a Partner - 1.200.000,- Kč bez DPH
 6. místo - STATIKA – dynamika s.r.o. - 1.239.000,- Kč bez DPH
 7. místo - SANTIS a.s. - 1.597.000,- Kč bez DPH
 1. Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace na akci - Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – II. etapa – výstavba tělocvičny se zázemím“ se společností ATELIER M1 Architekti s.r.o., nedojde-li k podpisu s uvedeným dodavatelem, bude vyzván k jednání druhý v pořadí společnost Ing. arch. Jan Mudra, resp. třetí v pořadí společnost INGEM inženýrská a.s., resp. čtvrtý v pořadí společnost INTAR a.s., resp. pátý v pořadí společnost INTAR a.s., resp. šestý v pořadí společnost STATIKA – dynamika s.r.o., resp. sedmý v pořadí společnost SANTIS a.s.
 2. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

 

21/2015 – 2. ZO

           Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 dle přílohy č. 2.

 

22/2015 – 2. ZO

Bere na vědomí informaci o postupu jednání v souvislosti s plánovanou výstavbou VRT Praha – Drážďany.

 

23/2015 – 2. ZO

            Schvaluje Územní studii pro centrum obce dle přílohy č. 3.

 

24/2015 – 2. ZO

Deleguje Mgr. Martina Kupku a jako náhradníky Libora Lesáka a Tomáše Hrodka jako zástupce obce Líbeznice k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. IČO 4635691, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2015. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárna Kladno – Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu.

 

25/2015 – 2. ZO

           Volí člena finančního výboru Zdeňka Stibala.

 

26/2015 – 2. ZO

Bere na vědomí, že se člen Zastupitelstva obce Líbeznice Ing. Ivan Karas zřekl s účinností od 05.11.2014 odměny za výkon funkcí neuvolněného člena zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) po dobu celého volebního období.