Usnesení zastupitelstva obce Líbeznice č. 3 ze dne 08.06.2016

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:
 
30/2016 – 3. ZO
Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu.  
 
31/2016 – 3. ZO
Volí členy návrhové komise PhDr. Františka Grunta a Mgr. Jana Havlíčka.
 
32/2016 – 3. ZO
Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu. 
 
33/2016 – 3. ZO
Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.
 
34/2016 – 3. ZO
Bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení na zakázku „Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – III. etapa – přestavba půdních prostor“
 
35/2016 – 3. ZO
I. Pověřuje starostu obce jednáním s obcemi ve spádové oblasti ZŠ a ZUŠ Líbeznice o zajištění podílu na financování projektu rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice.
II. Pověřuje starostu obce zajištěním nabídky a návrhu smlouvy na úvěrové financování realizace projektu s výhledem splacení do konce roku 2018.
III. Pověřuje starostu obce jednáním s MF ČR o možnostech navýšení dotace.
 
36/2016 – 3. ZO
Bere na vědomí informaci o průběhu stavby tělocvičny.
 
37/2016 – 3. ZO
I. Souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 645/8 o výměře 7,16 m² Romanovi Malínskému, Aleně Malínské a Karlu Malínskému, všichni trvale bytem Ďáblická 544, Líbeznice za cenu 500 Kč/m².
II. Pověřuje starostu obce uzavřením kupních smluv.
 
38/2016 – 3. ZO
I. Bere na vědomí informaci o průběhu jednání s jediným akcionářem společnosti ČSS – nemovitosti, a.s. o možnostech koupě pozemků ve vlastnictví uvedené společnosti v k.ú. Líbeznice.
II. Souhlasí s možností koupě právnické osoby (SPV), v jejímž majetku budou veškeré předmětné nemovitosti.
 
39/2016 – 3. ZO
I. Pověřuje starostu obce a MUDr. et JUDr. Petra Hoňka dalším jednáním s jediným akcionářem společnosti ČSS – nemovitosti, a.s. o koupi pozemků v k.ú. Líbeznice ve variantě SPV.  
II. Pověřuje starostu obce a MUDr. et JUDr. Petra Hoňka zajištěním přípravy akvizice včetně veškerého právního zajištění a smluvních podmínek.
III. Pověřuje starostu obce a MUDr. et JUDr. Petra Hoňka zajištěním financování akvizice, včetně podmínek výběrového řízení na poskytovatele příslušného úvěru.
 
40/2016 – 3. ZO
Bere na vědomí průběžné výsledky o průzkumu veřejného mínění „Líbeznice – jaké je chci mít“.
 
41/2016 – 3. ZO
Bere na vědomí informaci o dotačních projektech 2016.
 
42/2016 – 3. ZO
Schvaluje rozpočtové opatření č.3/2016 dle přílohy č. 2.
 
43/2016 – 3. ZO
Schvaluje úpravu měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.7.2016 dle přílohy č. 3.
 
44/2016 – 3. ZO
Schvaluje vyřazení majetku dle přílohy č. 4.
 
45/2016 – 3. ZO
I. Schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti“.
II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.