Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 3 ze dne 17.06.2015

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

27/2015 – 3. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

28/2015 – 3. ZO

            Volí členy návrhové komise Ing. Romana Ehrenbergera a Jana Poura.

 

29/2015 – 3. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

30/2015 – 3. ZO

      Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

31/2015 – 3. ZO

 1. Schvaluje prodej pozemku p.č. 154/23 v k.ú. Líbeznice a ve vlastnictví obce o výměře 23 m² za cenu 500,- Kč za m².
 2. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se Světlanou Kosteleckou a Karlem Kosteleckým.
 3. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

32/2015 – 3. ZO

 1. Schvaluje odkoupení pozemků p.č. 645/8 o  výměře 1352 m² a p.č. 645/57 o výměře 599 m² za cenu 1,- Kč od společnosti VJV INSOLVENCE, v.o.s.
 2. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností VJV INSOLVENCE, v.o.s. dle přílohy č. 8.
 3. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

33/2015 – 3. ZO

 1. Schvaluje odkoupení pozemku p.č. 677/13 o  výměře 252 m2 za cenu 30.000,- Kč od Hany Krtilové a Radovana Krtila, bytem U Parku 76, Bašť.
 2. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Hanou Krtilovou a Radovanem Krtilem, bytem U Parku 76, Bašť.
 3. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

34/2015 – 3. ZO

Bere na vědomí informaci o dotačních projektech.

 

35/2015 – 3. ZO

 1. Schvaluje územní studii pro lokalitu Za školou dle přílohy č. 2.
 2. Schvaluje plánovací smlouvu pro zástavbu v lokalitě za školou dle přílohy č. 3
 3. Pověřuje staroostu obce podpisem plánovací smlouvy.

36/2015 – 3. ZO

 1. Schvaluje závěrečný účet obce Líbeznice za rok 2014 se závěrem bez výhrad dle přílohy č. 4.
 2. Bere na vědomí závěrečný účet DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2014 dle přílohy č. 5.

 

37/2015 – 3. ZO

        Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přílohy č. 6.

 

38/2015 – 3. ZO

Schvaluje účetní závěrku k 31.12.2014 Obce Líbeznice bez výhrad viz Protokol o schválení účetní uzávěrky (příloha č. 7)

 

39/2015 – 3. ZO

            Bere na vědomí informace o integraci veřejné dopravy.

 

40/2015 – 3. ZO

           Bere na vědomí informace o dopravní situaci v obci.

 

41/2015 – 3. ZO

 1. Schvaluje poskytnutí dotace Skautskému středisku Willi Líbeznice na pořízení táborového vybavení ve výši 40.000,- Kč.
 2. Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
 3. Pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.