Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 4 ze dne 09.09.2015

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

42/2015 – 4. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

43/2015 – 4. ZO

            Volí členy návrhové komise Mgr. Jana Havlíčka a PhDr. Františka Grunta.

 

44/2015 – 4. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

45/2015 – 4. ZO

      Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

46/2015 – 4. ZO

 1. Schvaluje předání vybavení do nového pavilonu Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice dle přílohy č. 2.

 

47/2015 – 4. ZO

 1. Schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice dle přílohy č. 3.
 2. Schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Líbeznice dle přílohy č. 4.

 

48/2015 – 4. ZO

 1. Schvaluje odkoupení 1/36 pozemku p.č. 161/4 o  výměře 1155 m²,  1/36 pozemku p.č. 161/25 o výměře 266 m², 1/36 pozemku p.č. 677/6 o  výměře 111 m² a 1/36 pozemku p.č. 1052 o  výměře 5 m² vše v k.ú. Líbeznice za cenu 2.847,50 Kč od Heleny Hofmannové, bytem Čs. Armády 3190, Kladno.
 2. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Helenou Hoffmannovou dle přílohy č. 5.
 3. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

49/2015 – 4. ZO

 1. Schvaluje odkoupení  pozemku p.č. 330/3 o  výměře 47 m² za cenu 1.000,- Kč od společnosti KM Developers s.r.o.
 2. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností KM Developers s.r.o. dle přílohy č. 6.
 3. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

 

 

50/2015 – 4. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci obce s obcí Bašť na zajištění spolufinancování rekonstrukce venkovního zázemí Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice dle přílohy č. 7.
 2. Pověřuje starostu obce podpisem smluv.

 

51/2015 – 4. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/36 pozemku p.č. 161/4 o  výměře 1155 m²,  1/36 pozemku p.č. 161/25 o výměře 266 m², 1/36 pozemku p.č. 677/6 o  výměře 111 m², 1/36 pozemku p.č. 1052 o výměře 5 m² a 1/36 pozemku p.č. 161/32 o výměře 55 m² vše v k.ú. Líbeznice s Janou Rázkovou, bytem Hroznová 499/2, Praha 1 dle přílohy č. 8
 2. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

 

52/2015 – 4. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/36 pozemku p.č. 161/4 o  výměře 1155 m²,  1/36 pozemku p.č. 161/25 o výměře 266 m², 1/36 pozemku p.č. 677/6 o  výměře 111 m², 1/36 pozemku p.č. 1052 o  výměře 5 m² a 1/36 pozemku p.č. 161/32 o výměře 55 m² vše v k.ú. Líbeznice s Milanem Čemusem, bytem Cukrovarská 251, Lázně Toušeň dle přílohy č. 9.
 2. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

 

53/2015 – 4. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 1/36 pozemku p.č. 161/4 o  výměře 1155 m²,  1/36 pozemku p.č. 161/25 o výměře 266 m², 1/36 pozemku p.č. 677/6 o  výměře 111 m², 1/36 pozemku p.č. 1052 o  výměře 5 m² a 1/36 pozemku p.č. 161/32 o výměře 55 m² vše v k.ú. Líbeznice se Zdeňkou Pavlíkovou, bytem Komenského 290/2, Šumperk dle přílohy č. 10.
 2. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

 

54/2015 – 4. ZO

Bere na vědomí informaci o průběhu dotačních akcí dle přílohy č. 11.

 

55/2015 – 4. ZO

Bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření obce.

 

56/2015 – 4. ZO

Bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření příspěvkových organizací obce dle příloh č. 12 a č. 13.

 

57/2015 – 4. ZO

Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle přílohy č. 14.

 

58/2015 – 4. ZO

 1. Schvaluje revizi knihovního fondu provedenou k 20.07.2015 dle přílohy č. 15.
 2. Bere na vědomí seznam ztracených a nezvěstných knih v počtu 299 ks, uvedených v Protokolu o provedení revize knihovního fondu.

 

59/2015 – 4. ZO

Bere na vědomí informace o vývoji jednání revitalizace centra obce.

 

60/2015 – 4. ZO

 1. Bere na vědomí informace o průběhu jednání se SŽDC v souvislosti s plánovanou výstavbou vysokorychlostní trati.
 2. Schvaluje opětovné nesouhlasné stanovisko k uvažované trase VRT Praha – Litoměřice podél východní hranice intravilánu obce pro zásadní rozpor se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, územním plánem obce Líbeznice a dalších obcí a veškerou další závaznou územně plánovací dokumentací a také pro vážný negativní dopad na životní prostředí občanů Líbeznic.
 3. Pověřuje starostu obce Líbeznice, aby o nesouhlasném stanovisku informoval SŽDC a požádal, aby při dalším prověřování trasování VRT Praha – Litoměřice hledali jiné nové varianty trasování (včetně tunelových), informovali o nesouhlasu a argumentech obce Líbeznice zpracovatele všech dalších studií (prováděcích, zjišťovacích, prověřovacích ad.) zapojených do příprav záměru VRT.

61/2015 – 4. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy pro pozemek p.č. 645/202 v k.ú. Líbeznice s Mgr. Jaroslavou Vondráčkovou, bytem V Lukách 442, Hradec Králové dle přílohy č. 16.  
 2. Pověřuje starostu obce uzavřením plánovací smlouvy.

 

62/2015 – 4. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy pro pozemek p.č. 645/204 v k.ú. Líbeznice s Ing. Petrem Habartou, bytem Rudišova 6, Brno dle přílohy č. 17.
 2. Pověřuje starostu obce uzavřením plánovací smlouvy.