Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 4 ze dne 29.06.2016

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

46/2016 – 4. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

47/2016 – 4. ZO

            Volí členy návrhové komise PhDr. Františka Grunta a PhDr. Romana Novotného.

 

48/2016 – 4. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

49/2016 – 4. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

50/2016 – 4. ZO

 1. Bere na vědomí informaci o navýšení dotace státního rozpočtu na přestavbu půdních prostor ZŠ a ZUŠ Líbeznice na 26.056.800,- Kč.
 2. Bere na vědomí informaci o rozhodnutí Rady obce o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – III. etapa – přestavba půdních prostor“ od společnosti Pohl cz a.s.
 3. Souhlasí s realizací záměru.
 4. Souhlasí s podílem obce Líbeznice a rozdělením investičních nákladů mezi ostatní obce ve spádovém obvodu školy dle přílohy č. 2.
 5. Souhlasí s financováním podílu investora v roce 2016 z úvěru ve výši 9 mil. Kč.
 6. Souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy s KB a.s. dle přílohy č. 3.
 7. Pověřuje starostu obce uzavřením úvěrové smlouvy s KB a.s.      

           

51/2016 – 4. ZO

       I.            Souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 167/5 o výměře 3 m² panu Václavu Maříkovi, trvale bytem Líbeznice, Pakoměřická 411 za cenu 500,- Kč/m².

    II.            Pověřuje starostu obce uzavřením kupních smluv.

 III.            Bere na vědomí průběh jednání o prodeji pozemků za silem v Měšicích.

 

52/2016 – 4. ZO

 1. Bere na vědomí průběh jednání o prodeji pozemků ve vlastnictví společnosti ČSS – nemovitosti, a.s. v k.ú. Líbeznice.
 2. Souhlasí s uzavřením „Letter of intent - Prohlášení o vzájemné spolupráci“ (dále jen Prohlášení) mezi obcí Líbeznice a společností ČSS - nemovitosti a.s. dle přílohy č. 4 směřující k převedení předmětných nemovitostí formou SPV, vlastnící tyto nemovitosti, do vlastnictví obce Líbeznice.
 3. Pověřuje starostu obce podpisem Prohlášení a realizací dalších kroků směřujících k naplnění textu Prohlášení.

 

53/2016 – 4. ZO

         Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle přílohy č. 5.

 

54/2016 – 4. ZO

       I.       Schvaluje dotaci ve výši 40 tis. Kč na činnost Skautského střediska Willi Líbeznice na základě žádosti ze dne 29.06.2016.

    II.        Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o neinvestiční dotaci.

 

55/2016 – 4. ZO

       I.            Souhlasí s uzavřením Smlouvy o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury „vodovodu“ se společnostmi Středočeských vodáren, a.s. a Vodáren Kladno – Mělník, a.s. dle přílohy č.6.

    II.            Souhlasí s uzavřením Smlouvy o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury „kanalizace“ se společnostmi Středočeských vodáren, a.s. a Vodáren Kladno – Mělník, a.s. dle přílohy č.7.

 III.            Pověřuje starostu obce uzavřením uvedených smluv.

 

56/2016 – 4. ZO

       I.            Schvaluje dotaci ve výši 126.000,- Kč na běžnou činnost 1. FC Líbeznice na základě žádosti ze dne 25.02.2016.

    II.            Schvaluje dotaci ve výši 82.280,- Kč pro 1. FC Líbeznice na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci hřiště na základě žádosti ze dne 05.06.2016.

 III.            Pověřuje starostu obce uzavřením smluv o uvedených dotacích.

 

57/2016 – 4. ZO

       I.            Schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci se společností Lamar Invest s.r.o. směřující k opravě povrchu části Školské ulice s finančním plněním ze strany obce ve výši 700.000,- Kč.

    II.            Pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.           

58/2016 – 4. ZO

 1. Souhlasí s podáním tzv. komunální ústavní stížnosti podle ust. § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve spojení s čl. 87 odst. 1 písm. c) zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a ústavní stížnosti podle ust. § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve spojení s čl. 87 odst. 1 písm. d) zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2016, č. j. 7 As 51/2016 – 161, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2015, č. j. 10 A 204/2014 – 197, ve věci přezkumu stanoviska EIA k záměru „Letiště Vodochody“, a to z důvodu porušení práva obce na samosprávu a z důvodu porušení dalších ústavně zaručených základních práv a svobod obce, zejména práva na spravedlivý proces, práva na příznivé životní prostředí a práva na ochranu vlastnictví.
 2. Souhlasí s udělením plné moci k zastupováním v řízení před Ústavním soudem České republiky pověřeným členem zastupitelstva obce, starostou Mgr. Martinem Kupkou, panu advokátovi Mgr. Luďkovi Šikolovi, advokátovi Doucha, Šikola advokáti s. r. o., se sídlem Mezibranská 7, 110 00 Praha 1, ev. č. ČAK 10497.