Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 5 ze dne 18.11.2015

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

63/2015 – 5. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

64/2015 – 5. ZO

            Volí členy návrhové komise PhDr. Františka Grunta a PhDr. Romana Novotného.

 

65/2015 – 5. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Jana Poura a Michala Doubravu.

 

66/2015 – 5. ZO

      Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

67/2015 – 5. ZO

 1. Bere na vědomí informaci o nutnosti rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, o možnostech přestavby půdních prostor hlavní budovy školy a o průběhu jednání se starosty okolních obcí.
 2. Souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci MF ČR z grantového podprogramu č. 298213.
 3. Ukládá starostovi podniknout všechny kroky potřebné k přípravě a k realizaci záměru.
 4. Ukládá starostovi obce připravit a podat žádost o dotaci z grantového podprogramu MF ČR č. 298213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“.

 

68/2015 – 5. ZO

 1. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci obce s obcí Předboj na zajištění spolufinancování rekonstrukce venkovního zázemí Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice dle přílohy č. 2.
 2. Pověřuje starostu obce podpisem smluv.

 

69/2015 – 5. ZO

Bere na vědomí informaci o přehledu investičních projektů obce.

 

70/2015 – 5. ZO

 1. Bere na vědomí plán investic pro rok 2016 dle přílohy č. 3.
 2. Ukládá předsedovi Finančního výboru připravit návrh rozpočtu na rok 2016 s řešením financování co největšího množství investičních priorit.

 

71/2015 – 5. ZO

 1. Ruší Vnitřní předpis Obce Líbeznice č. 1/2006 Jednací a organizační řád výborů zastupitelstva ze dne 29.1.2007 pod č. usnesení 7/2007.
 2. Ruší Statut finančního výboru zastupitelstva obce Líbeznice ze dne 22.1.2001.
 3. Ruší Statut kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 22.1.2001.
 4. Ruší Jednací řád zastupitelstva obce Líbeznice ze dne 27.11.2006.
 5. Ruší opatření obce 5/1999 Domovní řád ze dne 25.10.1999.
 6. Schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici o zásadách hospodaření s prostředky sociálního fondu pracovníků obce a poskytování odměn.
 7. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 1/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Líbeznice č. 3/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranství.
 8. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Líbeznice č. 1/2011 o místních poplatcích.
 9. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 3/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Líbeznice č. 2/2000 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Líbeznice.
 10. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 4/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Líbeznice č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice.

 

72/2015 – 5. ZO

 1. Schvaluje odkoupení pozemků p.č. 554/33 a p.č. 554/2 v k.ú. Líbeznice od společnosti NIKMAR INVEST, s.r.o. za cenu 10.000,- Kč.
 2. Revokuje usnesení ZO Líbeznice č. 33/2015 I. – 3. ZO ze dne 17.06.2015.
 3. Schvaluje odkoupení pozemku p.č. 677/13 o výměře 246 m² od Hany Krtilové a Radovana Krtila,  bytem Bašť, U Parku 76 za cenu 40.000,- Kč.
 4. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností NIKMAR INVEST, s.r.o. dle přílohy č. 4.
 5. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Hanou Krtilovou a Radovanem Krtilem dle přílohy č. 5.
 6. Pověřuje starostu obce podpisem kupních smluv.

 

73/2015 – 5. ZO

Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 dle přílohy č. 6.

 

74/2015 – 5. ZO

 1. Revokuje usnesení ZO Líbeznice č. 35/2015 I. – 3. ZO ze dne 17.06.2015.
 2. Bere na vědomí územní studii Obytný soubor Líbeznice BM1 dle přílohy č. 7.

 

75/2015 – 5. ZO

Bere na vědomí informaci o jednáních s představiteli společnosti České sběrné suroviny o možnostech rozvoje území v centrální části obce.

76/2015 – 5. ZO

Bere na vědomí informaci o vývoji integrované dopravy.

 

77/2015 – 5. ZO

Bere na vědomí informaci o projednávání aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.