Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 5 ze dne 25.08.2016

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

59/2016 – 5. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

60/2016 – 5. ZO

            Volí členy návrhové komise Šárku Kettnerovou a PhDr. Romana Novotného.

 

61/2016 – 5. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

62/2016 – 5. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

63/2016 – 5. ZO

Bere na vědomí informaci o vývoji situace ohledně nákupu pozemků od Českých sběrných surovin.

 

64/2016 – 5. ZO

         I.          Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi obcí Líbeznice a společností České štěrkopísky s.r.o. dle přílohy č. 2.

 II.    Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.

 

65/2016 – 5. ZO

Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 dle přílohy č. 3.

 

66/2016 – 5. ZO

Bere na vědomí informaci o probíhajících projektech v obci.