Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 6 ze dne 16.11.2016

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

67/2016 – 6. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

68/2016 – 6. ZO

            Volí členy návrhové komise Šárku Kettnerovou a PhDr. Romana Novotného.

 

69/2016 – 6. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

70/2016 – 6. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Ing. Ludmilu Červínovou.

 

71/2016 – 6. ZO

     I.              Bere na vědomí informaci o činnosti Obecní policie Líbeznice, o stavu výběru pokut a zároveň o počtu kriminálních činů spáchaných v území obsluhovaném Obecní policií Líbeznice.

  II.              Souhlasí s návrhem na snížení nejvyšší povolené rychlosti před vjezdem do obce v Hovorčovické ulici tak, aby řidiči snížili rychlost už před dopravní značkou „Začátek obce“.

III.              Ukládá místostarostovi obce Mgr. Františku Závorkovi zajistit příslušné správní kroky nutné k osazení nového dopravního značení.

 

72/2016 – 6. ZO

       I.            Souhlasí s rozdělením kompetencí členů rady dle přílohy č. 2.

    II.            Určuje, že podle ustanovení  §  84  odst.  2, písm.  k)  zákona  o obcích,  bude pro  funkci místostarosty člen zastupitelstva Michal Doubrava dlouhodobě uvolněn s účinností od 18. listopadu 2016.

 III.            Určuje, že podle ustanovení  §  84  odst.  2, písm.  k)  zákona  o obcích,  nebude pro  funkci starosty člen zastupitelstva Mgr. Martin Kupka dlouhodobě uvolněn s účinností od 18. listopadu 2016.

 IV.            Schvaluje odměnu pro neuvolněného starostu obce v maximální výši dle § 2 odst. 2 NV č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 18. listopadu 2016.

 

73/2016 – 6. ZO

     I.              Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 2/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Líbeznice č. 1/2011 o místních poplatcích.

  II.              Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Líbeznice, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Líbeznice č. 3/2001.

III.              Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 1/2016 o poplatku za komunální odpad, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů.

IV.              Ukládá starostovi obce a místostarostovi obce zajistit informovanost veřejnosti.

  V.              Ukládá obecnímu úřadu a technickým službám zajistit změny související se změnou uvedených vyhlášek.

74/2016 – 6. ZO

     I.              Souhlasí s příspěvkem obce Líbeznice ve výši 112.650,- Kč na Stop Letišti Vodochody.

  II.              Souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Kralupy a obcí Líbeznice ze dne 01.07.2009 č. STA 332/2009.

III.              Pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy.

75/2016 – 6. ZO

                  Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle přílohy č. 3.

 

76/2016 – 6. ZO

       I.            Revokuje usnesení ZO č. 37/2016 – 3.ZO ze dne 08.06.2016.

    II.            Souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 645/8 o výměře 8 m² Romanovi Malínskému, Aleně Malínské a Karlu Malínskému, všichni trvale bytem Ďáblická 544, Líbeznice za cenu 500,- Kč/m².

 III.            Pověřuje starostu obce uzavřením kupních smluv.

 

77/2016 – 6. ZO

              Schvaluje Dodatek č. 4 Směrnice o zásadách hospodaření s prostředky sociálního fondu pracovníků obce a Líbeznice a zásady pro                  poskytování odměn dle přílohy č. 4.

78/2016 – 6. ZO

Schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice.

 

79/2016 – 6. ZO

Bere na vědomí informaci o realizaci investičních akcí.