Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 6 ze dne 16.12.2015

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

78/2015 – 6. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

79/2015 – 6. ZO

            Volí členy návrhové komise JUDr. et MUDr. Petra Hoňka a PhDr. Františka Grunta.

 

80/2015 – 6. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Jana Poura a Michala Doubravu.

 

81/2015 – 6. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z  jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

82/2015 – 6. ZO

            Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 dle přílohy č. 2.

 

83/2015 – 6. ZO

            Schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2019 dle přílohy č. 3.

 

84/2015 – 6. ZO

            Schvaluje rozpočet obce Líbeznice na rok 2015 dle přílohy č. 4.

 

85/2015 – 6. ZO

Schvaluje plán inventur pro rok 2015 dle přílohy č. 5.

 

86/2015 – 6. ZO

  1. Bere na vědomí informaci o vývoji kauzy Letiště Vodochody.
  2. Schvaluje záporné stanovisko k návrhu zapojení mimoúrovňové křižovatky u Odolené Vody do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
  3. Ukládá starostovi uplatnit odmítavý postoj obce Líbeznice k rozšíření Letiště Vodochody podporou zapojení všech právních postupů, včetně případné kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který obnovil platnost kladného stanoviska EIA k předmětnému záměru se všemi 124 podmínkami.
  4. Ukládá starostovi uplatnit záporné stanovisko k návrhu zapojení mimoúrovňové křižovatky u Odolené Vody do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

 

87/2015 – 6. ZO

  1. Bere na vědomí informaci o zvažovaných nových trasách Pražského okruhu.
  2. Ukládá starostovi uplatnit razantně záporné stanovisko k postupu, kdy se při posuzování různých tras Pražského okruhu posuzují alternativy ve zcela nesrovnatelných fázích přípravy.

 

88/2015 – 6. ZO

  1. Souhlasí s přijetím daru od Miloslavy Zelinkové v rozsahu VO, pozemků, komunikací a kanalizační síti na pozemcích parc. č. 426/5, 426/30 a 426/36 v k.ú. Líbeznice.
  2. Pověřuje starostu obce uzavřením příslušných darovacích smluv.

 

89/2015 – 6. ZO

Ukládá Radě obce předložit na nejbližším jednání zastupitelstva obce Strategický plán rozvoje obce.

 

90/2015 – 6. ZO

Bere na vědomí informací o průběhu realizace investičních projektů obce.