Usnesení Zastupitelstva obce Líbeznice č. 7 ze dne 21.12.2016

Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

80/2016 – 7. ZO

Schvaluje doplnění a úpravu programu jednání zastupitelstva obce a změnu v pořadí projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

81/2016 – 7. ZO

            Volí členy návrhové komise Vratislava Srba a JUDr. et MUDr. Petra Hoňka.

 

82/2016 – 7. ZO

Volí ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Františka Závorku a Michala Doubravu.

 

83/2016 – 7. ZO

Schvaluje zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce Mgr. Lucii Vörösovou.

 

84/2016 – 7. ZO

Bere na vědomí informaci o vyhodnocení investičních akcí v roce 2016 a naplňování Programu pro Líbeznice 2014 – 2018.

85/2016 – 7. ZO

            Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 dle přílohy č. 2.

86/2016 – 7. ZO

            Bere na vědomí plán investic a zásobník projektů.

87/2016 – 7. ZO

            Schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2020 dle přílohy č. 3.

88/2016 – 7. ZO

           Schvaluje rozpočet obce Líbeznice na rok 2017 dle přílohy č. 4.

89/2016 – 7. ZO

       I.            Souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 646/39 (dle geometrického plánu č. 1294-110/2016 parc.č. 646/54 o výměře 159 m² a 646/55 o výměře 6 m²) panu Štěpánu Šmerdovi, trvale bytem Líbeznice, Hovorčovická 375 za cenu 500,- Kč/m².

    II.            Pověřuje starostu obce uzavřením kupních smluv.

 

90/2016 – 7. ZO

       I.            Souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 589/7 panu Jaroslavu Krbcovi, trvale bytem Praha 9 Černý Most, Bryksova 951/13 za cenu 500,- Kč/m².

    II.            Pověřuje starostu obce uzavřením kupních smluv.

 

91/2016 – 7. ZO

I.              Souhlasí s uzavřením Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

II.           Souhlasí s uzavřením Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

III.        Pověřuje starostu obce podpisem dohod.

 

92/2016 – 7. ZO

I.   Bere na vědomí informace o jednání ohledně okruhu kolem Prahy.

      II.          Schvaluje odmítavé stanovisko k regionální trase vedení Silničního okruhu kolem Prahy.

93/2016 – 7. ZO

       I.            Schvaluje souhlas s Memorandem pro rozvoj sítí nové generace Nad Prahou.

    II.            Ukládá starostovi připojit se podpisem k Memorandu a uplatnit principy Memoranda včetně souvisejících smluv v jednání se všemi budoucími zájemci o budování sítí nové generace.

 

94/2016 – 7. ZO

                 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Líbeznice č. 4/2016 o místních poplatcích dle přílohy č. 5.