Ustavující zasedání ZO Líbeznice ze dne 05.11.2014

Obec Líbeznice

Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvoleného ve volbách ve dnech

 10. a 11. 10. 2014, konané dne 05. 11. 2014

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Líbeznice po projednání:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. jmenný seznam zvolených kandidátů do Zastupitelstva obce Líbeznice,
 2. složení slibu všech 15 členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,

 

 1. určuje, že:

 

 1. zapisovatelem zápisu bude Mgr. Lucie Vörösová,
 2. podle ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, budou voleni dva místostarostové,
 3. podle ustanovení  §  84  odst.  2, písm.  k)  zákona  o obcích,  bude pro  funkci starosty člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
 4. podle ustanovení   §  84  odst.  2,  písm. k  zákona   o  obcích,  nebudou  pro funkci

místostarostů a členů rady obce členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni,

 1. starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) zastupuje místostarosta volený v pořadí jako první,
 2. finanční a kontrolní výbor budou tříčlenné,
 3. kulturní a sportovní výbor a výbor pro rozvoj obce budou sedmičlenné,
 4. sociální výbor a dopravní a bezpečnostní výbor budou tříčlenné,

 

III.    volí:

 

 1. ověřovatele zápisu: Michal Doubrava a Mgr. František Závorka,
 2. podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

do funkce starosty obce pana Mgr. Martina Kupku, nar. 28.10.1975, bytem Líbeznice, Jana Pavelky 660,

do funkce místostarosty, statutárního zástupce obce pana Mgr. Františka Závorku, nar. 03.11.1955, bytem Líbeznice, Krátká 8,

do funkce místostarosty obce pana Michala Doubravu, nar. 02.12.1964, bytem Líbeznice, Zdibská 175,

do funkce člena rady obce pana PhDr. Františka Grunta, nar. 01.08.1978, Líbeznice, Pod Školou 558,

do funkce člena rady obce pana Mgr. Jana Havlíčka, nar. 23.04.1973, bytem Líbeznice, Mělnická 209,

do funkce předsedy finančního výboru pana MUDr. et JUDr. Petra Hoňka, Líbeznice, Kojetická 598,

do funkce  předsedy  kontrolního  výboru  pana  Jana Poura, Líbeznice, Na Skalce 127,

do funkce předsedy kulturního a sportovního výboru slečnu Šárku Kettnerovou, Líbeznice, K.H.Borovského 324,

do funkce předsedy dopravního a bezpečnostního výboru pana PhDr. Františka Grunta, Líbeznice, Pod Školou 558,

do funkce předsedy výboru pro rozvoj obce Ing. Romana Ehrenbergera, Líbeznice, Jana Pavelky 669,

do funkce předsedy sociálního výboru pana Václava Mikoláše, Líbeznice, Hovorčovická 161,

členy finančního výboru: Ing. Romana Ehrenbergera a Mgr. Ivana Karase,

člena kontrolního výboru: Lenku Matajovou,

členy kulturního a sportovního výboru: Václava Mikoláše, PhDr. Romana Novotného, Michala Pokorného, Zdeňka Stibala, Ing. Pavlu Zarembovou PhD.,

členy sociálního výboru: MUDr. et JUDr. Petra Hoňka a Michala Pokorného,

členy dopravního a bezpečnostního výboru: Rudolfa Sedláka a Mgr. Františka Závorku,

členy výboru pro rozvoj obce: Mgr. Jana Havlíčka, Otakara Hlavína, Vratislava Srba, Ing. Petra Svobodu PhD. a Ing. Elšada Tagijeva PhD.,

 

IV.    schvaluje:

 

 1. navržený a doplněný program ustavujícího zasedání zastupitelstva,
 2. veřejné hlasování o volbě starosty, místostarostů a ostatních členů rady, t.j. aklamací s tím, že kandidáti na jednotlivé funkce budou při volbě hlasovat pro návrh,
 3. s účinností dnem 05.11.2014 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši v jaké byly vypláceny v minulém funkčním období,
 4. Programové prohlášení obce Líbeznice na období 2014 – 2018 (příloha č. 3),
 5. rozpočtové opatření č. 6/2014 dle přílohy č. 4,

 

V.     zřizuje

 

jako své iniciativní a kontrolní orgány v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

 1. finanční výbor (FV),
 2. kontrolní výbor (KV),
 3. kulturní a sportovní výbor (KSV),
 4. dopravní a bezpečnostní výbor (DBV),
 5. sociální výbor (SV),
 6. výbor pro rozvoj obce (VRO),

 

VI.    ruší

 1. v souladu s ustanovením  § 84 odst.2 písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto výbory zastupitelstva obce:

Kulturní a sociální výbor,

Dopravní výbor,

 

VII.  souhlasí

 1. s podpisem plánovací smlouvy s paní Hanou Činčerovou,

 

VIII. pověřuje

 1. starostu obce podpisem plánovací smlouvy s paní Hanou Činčerovou.