uzavření manželství

Manželství - uzavření manželství

Oddávací den matriky Líbeznice

čtvrtek  9 – 14 hodin ve svatební místnosti OÚ Líbeznice

 

Každý jiný termín i místo povoluje matrika OÚ Líbeznice na základě žádosti snoubenců (viz dokument) a zaplacení správního poplatku ve výši 3.000,- Kč.

Kontakt – Mgr. Lucie Vörösová – matrikářka – 283 98 1058 nebo 777 212 203

Jaké jsou podmínky a postup

Snoubenci si při osobní návštěvě, telefonické nebo e-mailové dohodě rezervují na Matrice Líbeznice termín sňatku. Rezervace termínů sňatků pro svatební obřady v Yard Resort Předboj si snoubenci rezervují přímo v Yard Resortu, a to s dostatečným časovým předstihem. Pokud jsou oba snoubenci občané ČR, stačí se na matriku Líbeznice osobně dostavit 2-3 týdny před sňatkem. Pokud je jeden nebo oba snoubenci cizinci, je třeba matriku Líbeznice kontaktovat 6-8 týdnů před sňatkem. Při osobní návštěvě na matrice vyplní snoubenci „Dotazník k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření manželství je matričním úřadem vystaven oddací list, který si mohou snoubenci vyzvednout do 30 dní po sňatku nebo jim je zaslán poštou do vlastních rukou.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na Matrice Líbeznice v úředních hodinách Po a Stř 8-12 13-17 hodin.

Není třeba se předem objednávat.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněnému a oběma snoubenci podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“ snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží:

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • formulář „Dotazník k uzavření manželství“ získáte na matrice Líbeznice nebo na webových stránkách obce Líbeznice
 • formulář „Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň “ získáte na matrice Líbeznice nebo na webových stránkách obce

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR činí 5.000 Kč.
 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR činí 3.000 Kč.
 • správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň činí 3.000 Kč.

Všechny výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na matrice Líbeznice, nebo převodem na účet obce č. 3220201/0100 pod variabilním symbolem 1361.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace
Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na matrice Líbeznice.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

 

Soubory ke stažení