Výběrové řízení na dodávku a montáž žaluzií v objektu Obecního úřadu v Líbeznicích

Obec Líbeznice  vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku a instalaci: „Žaluzie na okna v objektu Obecního úřadu č.p. 43 v Líbeznicích“

Podmínky soutěže:

1.Vymezení plnění veřejné zakázky - požadovaný stav

 

Předmětem zadání je dodání a instalace vertikálních žaluzií do oken pro objekt obecního úřadu:

 

 

Místnost

Výška

(cm, měřeno od stropu)

Šířka

(cm)

Kancelář účetní

193

220

Kancelář matrika

195

230

Kancelář starosta

215

370

Kancelář místostarosta

210

275

Chodba – okno naproti kanc. matriky

185

220

              - okno naproti kanc. vstup.dveří

185

220

               - okno naproti kanc. starosty

185

220

               - okno naproti kanc. místostarosty

185

220

Obřadní síň-  okno

195

270

                   - okno

195

255

                    - dveře

217

120

Chodba - schodiště

240

160

Zasedací místnost - chodba

230

200

                              - kuchyň

225

135

                               - okno k silnici

223

270

                               -okno

220

285

                               -okno

220

285

2.Zadávací podklady

Zájemci si mohou objekt prohlédnout denně od 9:00 hod do 10:00 hod. po telefonické domluvě s místostarostou.

 

3.Zpracování cenového návrhu

Cenový návrh bude zahrnovat položkový rozpočet na dodávku a instalaci.

 

Cenový návrh zpracujte v jednom řešení, další variantní řešení zadavatel vylučuje. Cenu zakázky uveďte s DPH i bez DPH jako nejvýše přípustnou.

 

4.Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list,

odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 

5.Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat:

-  základní údaje o uchazeči tj.název firmy či jiné jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo,
   IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a podpis oprávněné  
   osoby,

-  nabídkovou cenu za provedení zakázky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH,

   jako nejvýše přípustnou cenu,

 

Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením: „ŽALUZIE – OBECNÍ ÚŘAD -- NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ“.

Na obálce uveďte adresu Vaší firmy, na níž je možné nabídku vrátit..

 

6. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:

Nabídky musí být doručeny na adresu: Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice - poštou nebo osobně na OÚ na téže adrese, a to nejpozději do dne 26.5. 2011 do15:00 hodin.

Termín otevírání obálek: Dne 2.6. v 07.00 hodin na téže adrese.

Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být úplná.

Nabídky je možné podat osobně v úřední dny, nebo po telefonické domluvě.

Kontaktní osoba: Mgr. František Závorka,1. místostarosta obce, tel. 777 578 260.

 

7. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny pouze podle jednoho kritéria, a tím je cena.

 

8. Doba a místo plně

Předpokládaná doba zahájení prací je: 2. června 2011

Předpokládaná doba dokončení prací je: do 30. června 2011

 

9. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:

1. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout
a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit

informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1. a 2.

 

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

          

Soubory ke stažení