Výběrové řízení na opravu střechy Zdravotního střediska v Líbeznicích

Střecha Zdravotnického střediska v havarijním stavu

Obec Líbeznice vypisuje výběrové řízení na kompeltní opravu hydroizolace střechy objektu zdravotního střediska č.p. 422 v Líbeznicích. Termín pro odevzdání nabídek je 28. dubna 2011.

Obec Líbeznice  vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Předmětnou zakázkou malého rozsahu je:

„Kompletní oprava hydroizolace střechy objektu zdravotního střediska č.p. 422  v Líbeznicích“

Podmínky soutěže:

1. Vymezení plnění veřejné zakázky - požadovaný stav

 

Předmětem zadání je kompletní oprava hydroizolace střechy objektu zdravotního střediska včetně provedení hydroizolace u všech stávajících klempířských prvků.

 

Celková plocha střechy činí 557 m2, bez zahrnutí překryvů klempířských prvků a svislých oplechovaných ploch centrálního odtokového žlabu.

 

2. Požadavky na zhotovení zakázky

Zadávací podmínky neurčují druh hydroizolačního materiálu a způsob provedení zakázky.

Zájemce poskytne záruku nejméně 10 let na práce i materiál.

Zájemce doloží, že materiál zvolený pro zpracování zakázky má od výrobce garantovánu dobu 10 let, kdy nedojde ke změně jeho hydroizolačních vlastností.

Zájemce se zaváže poskytnout po dobu 10 let bezplatný servis a bude garantovat servisní zásah do 72 hodin od nahlášení vady či problému.

Zájemce přistoupí na úhradu zádržného ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH se splatností 1 rok od předání hotového díla zadavateli.

 

2. Zadávací podklady

Projektová dokumentace stavby je k dispozici k vyzvednutí v úředních hodinách na adrese: Obecní úřad v Líbeznicích, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.

Zájemci si mohou objekt prohlédnout denně od 9:00 hod do 10:00 hod. po telefonické domluvě s místostarostou obce Františkem Závorkou.

 

3. Zpracování cenového návrhu

Cenový návrh bude zahrnovat položkový rozpočet kompletní výměny hydroizolace.

 

Cenový návrh musí obsahovat pouze jedno řešení, další variantní řešení zadavatel vylučuje. Cena zakázky musí být uvedena s DPH i bez DPH jako nejvýše přípustná.

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list,

odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Zájemce doloží, že v posledních 3 letech realizoval nejméně 5 zakázek stejného charakteru a podobného nebo většího rozsahu.

 

5. Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat:

-  základní údaje o uchazeči tj. název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo,
   IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a podpis oprávněné  
   osoby,

-  nabídkovou cenu za provedení zakázky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH,

   jako nejvýše přípustnou cenu,

 

Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením: „Kompletní oprava hydroizolace střechy objektu Zdravotního střediska v Líbeznicích - NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ“.

Na obálce uveďte adresu Vaší firmy, na níž je možné nabídku vrátit.

 

6. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:

Nabídky musí být doručeny na adresu: Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice - poštou nebo osobně na OÚ na téže adrese, a to nejpozději do 28.4.2011 do 12:00 hodin.

Termín otevírání  obálek: Dne 3.5. v 07.30 hodin na téže adrese.

Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být úplná.

Kontaktní osoba: Mgr. František Závorka, místostarosta obce, tel. 777578260.

 

7. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny pouze podle jednoho kritéria, a tím je cena.

 

8. Doba a místo plně

Předpokládaná doba zahájení prací je: 15. května 2011

Předpokládaná doba dokončení prací je: do 15. června 2010

 

9. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:

1. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout
a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit

informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

 

10. Nárok na náhradu škody:

 

1. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v čl. 9 tohoto zadání.

 

2. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

  

Mgr. Martin Kupka, starosta obce

 

V Líbeznících 14.4.2011

Soubory ke stažení

Fotogalerie