Výběrové řízení na pronájem veřejných prostranství pro umístění zábavních atrakcí při Líbeznickém posvícení ve dnech 9. až 11. září 2011:

Obec Líbeznice  vypisuje výběrové řízení na pronájem veřejných prostranství pro umístění zábavních atrakcí pří  Líbeznickém posvícení ve dnech 9. až 11. září 2011: „Pronájem veřejných prostranství - Líbeznické posvícení“.

Podmínky soutěže:

1.Vymezení plnění - požadovaný stav

Cílem soutěže je najít nejvhodnějšího partnera obce Líbeznice pro zajištění zábavních atrakcí při Líbeznickém posvícení ve dnech 9. až 11. září 2011.

Při této soutěži bude kromě výše nabídnutého pronájmu hodnocena také kvalita a skladba zábavních atrakcí a průměrná cena jedné jízdy pro návštěvníky.

Výše pronájmu zahrnuje rovněž veškerý odběr elektrické energie. Připojení s odpovídajícím jištěním poskytne obec.

Tato soutěž se nevztahuje na pronájem ploch pro prodejní stánky.

 

2. Zadávací podklady

Zájemci si mohou plánek pronajímaných prostor vyzvednout na Obecním úřadě v Líbeznicích (Mělnická 43).

 

3. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list, odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 

4. Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat:

- základní údaje o uchazeči tj. název firmy či jiné jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a podpis oprávněné osoby,

- nabídkovou cenu pronájmu,

- nabídku konkrétních atrakcí po Líbeznické posvícení 2011 se základním popisem,

- průměrnou cenu jízdy na atrakci s rozpisem cen pro jednotlivé atrakce.

 

Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením: „LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ - NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ“.

Na obálce uveďte adresu Vaší firmy, na níž je možné nabídku vrátit.

 

5. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:

Nabídky musí být doručeny na adresu: Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice - poštou nebo osobně na OÚ na téže adrese, a to nejpozději do  30. 6. 2011 do 12:00 hodin.

Termín otevírání  obálek: Dne 11.7.2011 v 8.00 hodin na téže adrese.

Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být úplná.

Nabídky je možné podat osobně v úřední dny, nebo po telefonické domluvě.

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kupka, starosta, tel. 724 345 456.

 

8. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle tří kritérií o následující váze:

60% výše pronájmu

20% kvalita a skladba pouťových atrakcí

20% průměrná cena jízdy na aktrakcích pro návštěvníky

 

8. Doba a místo plnění:

Předpokládaná doba zahájení pronájmu: pátek 9. září 2011 v 8.00 hodin

Předpokládaná doba dokončení pronájmu: neděle 11. září 2011 ve 20.00 hodin (po dohodě další den ráno)

 

9. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:

1. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout
a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit

informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetněušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1. a 2.

 

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

 

Mgr. Martin Kupka, starosta obce

 

 

V Líbeznicích 6. června 2011