Výběrové řízení na výměnu podlahové krytiny ve Zdravotním středisku v Líbeznicích

Obec Líbeznice vypisuje výběrové řízení na výměnu podlahové krytiny v objektu zdravotního střediska č.p. 422 v Líbeznicích. Termín pro podání nabídek je do 28. dubna 2011.

Obec Líbeznice  vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Předmětnou zakázkou malého rozsahu je:

„Výměna podlahové krytiny v objektu zdravotního střediska č.p. 422  v Líbeznicích“

Podmínky soutěže:

1. Vymezení plnění veřejné zakázky - požadovaný stav

Předmětem zadání je výměna podlahové PVC krytiny ve velké části objektu zdravotního střediska včetně úpravy všech prahů, soklů a přechodových prvků.

Celková plocha podlahové krytiny určené pro výměnu představuje 454 m2. Výměna bude provedena celkem v 16 místnostech a v 9 chodbách.

 

2. Požadavky na zhotovení zakázky

Zadávací podmínky neurčují přený druh a barvu PVC krytiny. Musí jít o materiál vhodný pro vysokou zátěž a každodenní úklid (s použitím dezinfekčních prostředků) ve zdravotnickém provozu. Výběr barev provede zadavatel na základě předloženého vzorníku po podpisu smlouvy.

Zájemce poskytne záruku nejméně 5 let na práce i materiál.

Zájemce doloží, že materiál zvolený pro zpracování zakázky má od výrobce garantovánu dobu 5 let, kdy nedojde ke změně jeho vlastností a barvy.

Zájemce se zaváže poskytnout po dobu 5 let bezplatný servis a bude garantovat servisní zásah do 5 pracovních dnů od nahlášení vady či problému.

Výměna PVC krytiny bude v místnostech samotných ordinací probíhat především o víkendech.

 

2. Zadávací podklady

Projektová dokumentace stavby je k dispozici k vyzvednutí v úředních hodinách na adrese: Obecní úřad v Líbeznicích, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.

Zájemci si mohou objekt prohlédnout denně od 9:00 hod do 10:00 hod. po telefonické domluvě s místostarostou obce Františkem Závorkou.

 

3. Zpracování cenového návrhu

Cenový návrh bude zahrnovat položkový rozpočet kompletní výměny hydroizolace.

Cenový návrh musí obsahovat pouze jedno řešení, další variantní řešení zadavatel vylučuje. Cena zakázky musí být uvedena s DPH i bez DPH jako nejvýše přípustná. 

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list,

odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Zájemce doloží, že v posledních 3 letech realizoval nejméně 5 zakázek stejného charakteru a podobného nebo většího rozsahu.

 

5. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat:

-  základní údaje o uchazeči tj. název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo,
   IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a podpis oprávněné  
   osoby,

-  nabídkovou cenu za provedení zakázky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH,

   jako nejvýše přípustnou cenu,

 

Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením: „Výměna podlahové krytiny v objektu Zdravotního střediska v Líbeznicích - NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ“.

Na obálce uveďte adresu Vaší firmy, na níž je možné nabídku vrátit.

 

6. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:

Nabídky musí být doručeny na adresu: Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice - poštou nebo osobně na OÚ na téže adrese, a to nejpozději do 28.4.2011do12:00 hodin.

Termín otevírání  obálek:Dne 3.5. v 07.30 hodin na téže adrese.

Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být úplná.

Kontaktní osoba: Mgr. František Závorka, místostarosta obce, tel. 777578260.

 

7. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny pouze podle jednoho kritéria, a tím je cena.

 

8. Doba a místo plně

Předpokládaná doba zahájení prací je: 15. května 2011

Předpokládaná doba dokončení prací je: do 15. června 2010

 

9. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:

1. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout
a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit

informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

 

10. Nárok na náhradu škody:

1. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v čl. 9 tohoto zadání.

2. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

 

Mgr. Martin Kupka, starosta obce

 

V Líbeznicích 14. dubna 2011

Soubory ke stažení