Opatření proti šíření ptačí chřipky

Státní veterinární správa vydala v souvislosti se šířením ptačí chřipky na území České republiky mimořádná veterinární opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy. Opatření se týká všech chovatelů, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Opatření je platné od 26. ledna 2021.