Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická)

                                

 

V 4/2017 jsme obdrželi informaci o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická)“. Podporu jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Základním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice II/243 v obci Líbeznice pomocí modernizace chodníků po obou jejích stranách. Chodníky budou sloužit především místním obyvatelům, dále pak všem osobám využívajících zastávku veřejné hromadné dopravy (autobus), tj. pracujícím a studentům dojíždějícím za prací a do škol. Dále pak bude chodník sloužit zákazníkům stavebnin a zahradnictví.

Stavba byla dokončena v termínu del smlouvy o dílo, a to dne 13.10.2017. Investor převzal dokončené dílo s několika vadami a nedodělky, které neměly vliv na užívání chodníku, proto investor požádal o kolaudaci stavby. Kolaudační souhlas s užíváním díla "Líbeznice - chodníky v ulici Mělnická" byl vydán dne 30.11.2017. K tomuto dni byly zároveň odstraněny všechny vady a nedodělky.