Co dál s dopravou?

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Je to již více než 6 let, kdy byl slavnostně otevřen obchvat Líbeznic. Jaká je současná dopravní zátěž obce a jaký je výhled? Co pomůže?

Od otevření obchvatu na něj zamířilo mnoho automobilů, stále však je dost řidičů, kteří volí cestu obcí. Od spuštění obchvatu proběhly již tři průzkumy dopravní intenzity, poslední v listopadu 2017. Měření provedla firma AF – CITYPLAN s.r.o. a s jeho výsledky a dalšími dopravními problémy vás seznámí tento článek.

Nejnovější měření intenzit automobilové dopravy na vybraných profilech v okolí Líbeznic proběhlo na konci roku 2017, konkrétně mezi 30. říjnem a 6. listopadem 2017.  Jednalo se o radarový průzkum, kdy snímače SIERZEGA sčítaly automobily na třech stanovištích. Pro zjednodušení si místa nazveme profily a označíme je písmenem R a příslušným číslem. Profil R1 byl na obchvatu Líbeznic na silnici I/9, těsně před křižovatkou U Papričů. Profil R2 na silnici I/9 před odbočkou na Bořanovice, tedy při výjezdu z obce směrem na D8, a profil R3 na silnici II/243 u benzinové pumpy v Březiněvsi.

Naměřená data pak byla porovnána ze všech provedených dopravních průzkumů na stejných profilech od října 2012, kdy ještě nebyl v provozu tzv. bypass v oblasti kruhového objezdu U Staré pošty, a dále z průzkumy z února a dubna 2014, kdy již bypass fungoval.

Jelikož je intenzita dopravy samozřejmě závislá na dnech v týdnu a období, kdy sčítání probíhá, naměřené výsledky se přepočítávají na hodnotu tzv. RDPI – roční průměr denních intenzit, což je aritmetický průměr denních intenzit dopravy všech dnů v roce. Po tomto přepočtu již datum sčítání nehraje roli a údaje naměřené v různých obdobích i letech se dají porovnávat.

Výsledky průzkumu a počty aut, které projely jednotlivými profily, asi nejlépe vystihuje tabulka, ve které jsou porovnány naměřené hodnoty na všech třech profilech v jednotlivých měřeních. V listopadu 2017 tak například profilem R1 projelo celkem 19 464 aut denně, což je o 4 396 více než v roce 2012, podobný nárůst je i na profilu R2. Menší nárůst pak zaznamenal profil R3, a to o 1 645 více než tomu bylo v roce 2012.

Zajímavější je však druhá tabulka, která porovnává všechna naměřená data na jednotlivých profilech a jejich vývoj. Jako nulový stav je brán rok 2012. Vidíme, že výrazně roste intenzita dopravy na profilech R1 a R2 a kromě měření v listopadu 2017 klesá intenzita na profilu R3.   I nárůst 690 aut v listopadu 2017 oproti přibližně 3 500 na dalších dvou profilech je však výrazně nižší. Více aut tedy míří na obchvat než do obce, což je určitě dobrá zpráva, která potvrzuje správné rozhodnutí výstavby obchvatu. Bohužel celková kapacita aut, která na Líbeznice míří, se zvyšuje a do budoucna tomu nebude jinak. Stěžejní je výstavba mimoúrovňové křižovatky ve Zdibech u Staré pošty, která bude znamenat plynulejší najíždění i vyjíždění z dálnice a ještě větší komfort při jízdě po obchvatu. Vedení obce je neustále v kontaktu s ředitelstvím silnic a dálnic a projekt se pomalu posouvá dopředu.

 

Ulice Jaroslava Seiferta zatím beze změn

Vedení obce se zabývalo také situací v okolí ulice Jaroslava Seiferta. Zde je dopravní situace nepřehledná zejména při vjezdu na ulici Mělnickou, kdy se zde tvoří fronty, a druhou komplikací je doprava v klidu, kdy dochází k parkování v prostoru komunikace a tím dochází k omezení pohybu pěších. Obec zadala průzkum měření intenzit a studie dopravního řešení této vybrané části obce, kterou vypracoval Ústav dopravních systémů při Dopravní fakultě ČVÚT v Praze. Předmětem studie bylo realizovat a vyhodnotit směrový dopravní průzkum na křižovatkách ulic Jaroslava Seiferta x Pražská a Karla Hynka Máchy x Pražská. Další částí pak bylo zpracování návrhu dopravního řešení organizace dopravy mezi ulicemi Mělnická, Hovorčovická, U Cihelny a Nedvědova. Tento průzkum byl jednodenní a proběhl 18. října  2017 za pomoci záznamových zařízení s funkcí širokého úhlu záběru a následně došlo ke zpracování nasnímaných dat. Průzkum ukázal, že vozidla, která vyjíždějí z obytných zón na Mělnickou, využívají zejména ulici Jaroslava Seiferta, což je dáno tím, že tato ulice prochází před celou obytnou oblast a nájezd na Mělnickou je tak nejkratší. Součástí průzkumu byl i návrh řešit tuto situaci úpravou směru jízdy v části ulice J. Seiferta, konkrétně jednosměrným provozem v této ulici mezi ulicemi Pražská a Lánská. Zastupitelstvo obce se touto změnou zabývalo na svém jednání v prosinci 2017 a po vyhodnocení všech pro a proti rozhodlo zatím ponechat současný stav. Touto úpravou by se možná ulevilo části ulice J. Seiferta, proud vozidel by ale jezdil jinudy a komplikace by vnikla v jiných ulicích. Vedení obce řeší i problém parkování na základě intenzivní komunikace s obyvateli dotčené částí. Jednání jsou to mnohdy složitá, celé situaci by asi nejvíce prospěla ohleduplnost. 

Soubory ke stažení

Fotogalerie