Záměr rozšíření letiště Vodochody směřuje k veřejnému projednání

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Společnost Penta získala kladný posudek pro záměr rozšířit letiště ve Vodochodech. Veřejné projednání záměru se uskuteční v pondělí  17. června 2013 od 12 hodin na Zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou

Posudek EIA končí kladným závěrem i přes množství věcných připomínek občanů i v obcí v okolí Vodochod. „Autor posudku se s řadou připomínek vypořádal ledabyle nebo dokonce přezíravě,“ hodnotí starosta Líbeznic Martin Kupka. „V našich připomínkách jsme například upozornili na nedostatečné zdůvodnění potřeby tohoto záměru. O stavbě ve veřejném zájmu nemůže být řeč,“ dodává. Podrobnější zdůvodnění potřeby záměru požadovalo v rámci doplnění původní dokumentace EIA i Ministerstvo životního prostředí. Přesto posudek konstatuje, že „zdůvodnění potřeby záměru je dle zákona č. 100/2001 Sb. zcela věcí oznamovatele a nijak nevstupuje do procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí.“ Takový závěr je podle starosty Líbeznic i s ohledem na přímý požadavek ministerstva neobhajitelný.

Podobně vyznívá i vyjádření autora posudku k připomínce obce Líbeznice k nedostatečnému posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví. Dokumentace EIA i posudek se omezují na konstatování, že při splnění všech podmínek nedojde k překročení dílčích hygienických limitů. V případě dopadu na zdraví obyvatel se ale jednotlivé vlivy sčítají. Obec Líbeznice proto na návrh jednoho ze zastupitelů Petra Hoňka upozornila na světově uznávanou metodu DALY, která je schopna zhodnotit celkový vliv na veřejné zdraví a vyjádřit jej prostřednictvím počtu ztracených let zdravého života. „Na tuto konkrétní připomínku autor posudku nereaguje. Nechci soudit, zda je to jen věcné a odborné pochybení, nebo také vyjádření přezíravého postoje vůči věcným připomínkám lidí,“ říká Martin Kupka.

Občané i obce teď mají lhůtu 30 dnů (tedy do 15. června 2013) na zpracování a odeslání připomínek k posudku. V termínu do 20. června by pak mělo proběhnout veřejné projednání záměru v rámci procesu EIA. „O přesném termínu a místě budeme informovat. Zkusíme vytvořit takové podmínky, aby se na jednání mohli dostavit všichni, kteří budou chtít vyjádřit svůj názor nebo jej alespoň projevit svou účastí,“ dodává první místostarosta obce František Závorka.

Vyjádření zástupců společnosti PENTA si můžete přečíst například zde.

Úplné znění posudku i další podklady najdete zde.

Soubory ke stažení