Veřejné projednání EIA pro Letiště Vodochody – zážitek pro otrlé

Veřejné projednání EIA LKVO

Dlouho očekávané veřejné projednání dokumentace EIA pro záměr rozšířit Letiště Vodochody svolalo Ministerstvo životního prostředí nakonec na samotný střed prázdnin – na 23. července 2013.

Původní termín muselo odvolat kvůli likvidaci následků povodní v mnoha obcích, kterých by se negativní vliv Letiště Vodochody mohl dotknout. Nový termín byl ale prokazatelně pro celé území také nešťastný. A nevhodné bylo bohužel i místo jednání – plechová hala letňanského výstaviště. To vyvolalo hned v úvodu jednání nepříjemný konflikt. Pro všechny, kteří se jednání nemohli zúčastnit, ale výsledek rozhodování pokládají pro sebe za důležitý, nabízejí další řádky stručný přehled zajímavých okamžiků jednání:

 

Úterý 23. července 2013, pár minut po poledni 

Moderátor jednání Martin Studenovský vítá přítomné a seznamuje je s programem jednání. Zaznívají první hlasy z publiky, že není slyšet. Martin Studenovský přidává na hlase. Kritika se ozývá znovu. Vrcholí, když se do čtení základních bodu procesu EIA pouští zástupkyně ministerstva. Kritické hlasy jsou hlasitější, než zvuk v reproduktorech. Ukazuje se, že zvukaři nejsou schopni velký sál výstaviště ozvučit. Slovům opravdu v zadních řadách není rozumět. Na popud několika účastníků se publikum zvedá a přechází k předsednické tribuně, aby demonstrovalo svoje rozhořčení. Zástupci ministerstva následně přerušují projednání, aby se podařilo atmosféru uklidnit a zvukařům sál alespoň trochu lépe nazvučit. Mnoho nechybělo a jednání mohlo skončit dříve než fakticky začalo. Ve vypjaté atmosféře pohnutého začátku se objevily i první připomínky k porušení procesních pravidel.

 

Úterý 23. července 2013, pár minut před jednou hodinou dopolední

Jednání se znovu rozbíhá. Slova se z reproduktorů ozývají přece jen o trochu srozumitelněji. Moderátor dává prostor zástupcům státní správy, aby přednesli svá stanoviska. K překvapení a vlastně i ke zděšení všech účastníků, v sále chybí zástupce Krajské hygienické stanice. Právě tato instituce by v budoucnu měla bedlivě bdít nad respektováním všech norem a podmínek EIA. Při klíčovém jednání ale chybí. Snad každý v sále se ptá, co tohle může znamenat. Jak je možné, že státem zřizovaná a financovaná instituce takovým způsobem pochybí.

 

Úterý 23. července 2013, pár minut po druhé hodině odpolední

Prostor k prezentaci svých připomínek dostávají Líbeznice. Zaměřuji se především na hodnocení zdravotních rizik. Upozorňuji na celou řadu nesrovnalostí, kdy autor závěrečného posudku přehlíží vážná konstatování autora znaleckého posudku. Jeho práci přitom hradil investor - tedy právě PENTA. Autor posudku objednaný ministerstvem se zdá vůči problémům záměru shovívavější než samotní autoři dokumentace. Upozorňuji na specifickou situaci líbeznických i nelíbeznických školských zařízení a na negativní účinky hluku právě pro nejmladší generaci, jejich soustředění a vývoj. Líbeznické argumenty doplňuje nejprve v přesvědčivém vystoupení zástupkyně ředitelky líbeznické základní školy Kateřina Lindová a následně také s patřičným důrazem zástupkyně ředitelky líbeznické mateřské školy Štepánka Oliveriusová. Souhrn všech „líbeznických“ argumentů vyvolává souhlasnou odezvu publika.

 

Úterý 23. července 2013, pár minut před čtvrtou hodinou odpolední

Ke slovu se dostávají zástupci obce Panenské Břežany. V jednom z nejpůsobivějších projevů  předkládá starostka Loukotová jeden argument proti letišti za druhým. „Pro naši obec je rozhodnutí o Letišti Vodochody otázka bytí, nebo nebytí. Fakticky se nacházíme přímo na přistávací dráze. Zkuste si představit, že Vám těšně nad hlavou každých sedm minut zaburácí letadlo. TO by nebylo k životu,“ říká. 

 

Úterý 23. července 2013, několik minut po 20. hodině

Zástupci občanských iniciativ z Dolan vystupují s propracovanou prezentací svých výhrad. Projev přehluší každých 7 minut hluk letadla pouštěný do reproduktorů ze záznamu. I sami předkladatelé dokumentaci kvůli simulovanému hluku letadla dělají pauzy ve svých proslovech Sami se neslyší. Působivý nápad přináší během jednání jasný důkaz negativního vlivu záměru na soustředění a komunikaci lidí.

 

Úterý 23. července 2013, krátce před půlnocí

Na každém účastníkovi jednání je už znát únava. Moderátor jednání přistupuje k úpravě pravidel pro přihlášení do diskuse ve snaze dát větší spád celému jednání. Přednost dostávají ti, kteří na přihlášce uvedějí kratší stopáž. To je nepochybně sporný, byť pragmatický zásah do průběhu jednání.

 

Středa 24. srpna 2013, krátce po jedné hodině ranní

Vystupuje paní Poborská z Líbeznic a ve velmi sugestivním vystoupení vyzdvihuje hodnoty, které nejdou vyvážit penězi. Zdůrazňuje, že na prvním místě máme chránit přírodu a zdraví lidí. Své vystoupení končí apelem na ty, kteří budou rozhodovat, aby zvážily, zda dopad letiště na životy lidí skutečně vyváží peníze, které na projektu někdo vydělá. Paní Poborská končí svůj proslov a všichni přítomní účastníci jednání se zvedají k potlesku ve stoje.

 

Středa 24. srpna 2013, krátce před druhou hodinou ranní

Vystupuje líbeznický zastupitel Petr Honěk se souhrnem odborných přípomínek vůči studii zdravotních rizik i vůči oponentními posudku. Přes pokročilou hodinu srší kritickými a ironickými šlehy na adresu zpracovatelů.

 

Středa 24. července 2013, krátce před pátou hodinou ranní

Je jasné, že i poslední trpěliví účastníci jednání jsou se silami u konce. Seznam přihlášených do diskuse se vyčerpal ve všech významech toho slova. Uvědomuji si ale, že by bylo dobré shrnout nejvážnější důvody, proč by Letiště Vodochody nemělo získat konečné pozitivní stanovisko ministerstva. Byla by škoda, kdyby veřejné projednání končilo jen všeobecným vyčerpáním bez výraznější tečky. Vystupuji tedy s pokusem o výběrové shrnutí těch nejpodstatnějších argumentů, které během jednání zazněly:

 

1. absence specifického hodnocení zdravotních rizik dětské populace ve školských zařízeních v území potenciálně zasaženém zvýšenou hlukovou zátěží

Přestože v dotčeném území (v dotčeném i „podlimitními“ hodnotami hluku) existuje několik školských zařízení, dokumentace EIA ani posudek nevěnují příslušnou pozornost hodnocení dopadu na nejmladší část populace v průběhu školní výuky a při pobytu nejmladších dětí v mateřských školách.

 

2. zhodnocení obtěžujících dopadů hluku z letecké dopravy jako významného zdravotního rizika i v samotných závěrech posudku

Autor znaleckého posudku hodnocení zdravotních rizik uvádí ve své studii celou řadu velmi závažných faktů a opakovaně zmiňuje, že dopad leteckého hluku na veřejné zdraví bude významný. V samotném závěru své práce se ale dopouští rozporuplného hodnocení, kdy obtěžující dopady hluku v oblasti psychologické a sociální uměle vyčleňuje z přímých zdravotních rizik. Definice pojmu zdraví podle WHO přitom praví, že zdraví je nutné posuzovat jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo neduživost“

 

3. vodohospodářské problémy

V průběhu veřejného projednání došlo k zásadnímu zpochybnění realizovatelnosti předpokládaných vodohospodářských opatření nezbytných k realizaci záměru. Posuzovatel by měl zhodnotit, zda je záměr akceptovatelný, pokud se ukazuje, že navrhovaná hydrogeologická řešení nejsou reálná a již ve fázi prověřování se odtokové a vsakovací poměry jeví jako zásadní překážka pro realizaci záměru v souladu s platnými normami. Účastníci jednání přitom podložili své argumenty nevyhovujícími odtokovými poměry celého území již za současného stavu a při povodňové situaci na začátku června 2013.

 

4. vypořádání majetkové újmy v adekvátním rozsahu

Podle závěru samotné dokumentace EIA může vlivem realizace záměru dojít k poklesu cen nemovitostí až o 25%. Dokumentace samotná ani posudek přitom neobsahuje adekvátní vypořádání či náhradu tohoto předpokládaného negativního dopadu záměru. Podle zákona č. 100/2001 Sb. patří ale dopad na majetek k jedné z taxativně vymezených posuzovaných veličin v rámci procesu EIA. Podle našeho přesvědčení není možné bez adekvátního řešení tohoto problému posuzovaný záměr vyhodnotit v souladu se zmíněnou legislativní normou jako přijatelný.

 

5. nedostatečná kapacita parkovacích stání

Návrh řešení dopravy v klidu není v porovnání s obdobnými letišti a předpokládanou kapacitou letiště dostačující.

 

6. problematický oponentní posudek zdravotních rizik

Oponentní posudek kvalitou zpracování neodpovídá nárokům na relevantní odbornou práci, o kterou by se posudek tak závažného záměru mohl opírat. Z dominantní části je tvořen jen citacemi ze studie zdravotních rizik zpracované pro potřeby dokumentace EIA MUDr. Bohumilem Havlem. Vlastní závěry a myšlenky tvoří zcela minoritní část obsahu.

 

7. nedostatky ve zpracovaném posudku a vystupování autora posudk při veřejném projednávání

Posudek zpracovaný RNDr. Vladimírem Ludvíkem vykazuje na mnoha místech formální i věcné chyby. Na velkou část připomínek obcí a občanů reaguje jen povrchním formalistním způsobem. Dopouští se přitom i věcných přehmatů. Vyhýbá se samotnému meritu připomínek. Podobně vyznívala i vystoupení autora posudku při samotném veřejném projednávání. Mnohem přesvědčivěji a přesněji vystupoval nakonec zpracovatel dokumentace EIA. Jak v samotných vystoupeních při veřejném projednávání, tak v textu posudku vystupuje jeho autor mnohdy shovívavěji vůči záměru, než autoři jednotlivých částí rozsáhlé dokumentace EIA. Jeho závěry marginalizují zjištění specializovaných studií (např. studie dopadů na veřejné zdraví). Posudek tak neplní roli, kterou stanovuje zákon č. 100/2001 Sb. 

 

8. rozpor záměru s veřejným zájmem

Projekt naráží dlouhodobě na nesouhlas většiny samospráv. Pokud se u jiných projektů v rámci procesů EIA argumentuje veřejným zájmem ve prospěch vyvážení negativních dopadů, v tomto případě není možné na druhou misku vah proti předpokládané zátěži položit nic. Záměr přímo odporuje celé řadě koncepčních a strategických dokumentů, které samosprávy pro rozvoj daného území v historii schválili a vyjádřili tak demokratickým způsobem zmíněný veřejný zájem.

 

A jaký bude výsledek?

Ministerstvo životního prostředí má teď spolus autorem posudku čas na vypořádání připomínek,které při veřejném projednání zazněly. Termín, kdyzazní konečný verdikt EIA, není znám. Nezbývánež čekat.

 

Martin Kupka

Soubory ke stažení

Fotogalerie